AKTUALNOŚCI

Zakończenie kursu obronnego – 13 października 2017 r.

W dniu 13 października 2017 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia wszyscy jego uczestnicy uzupełniali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Pokaz możliwości Centrum uatrakcyjnił szkolenie oraz wskazał na korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Zaplanowane w planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz ekspertów z administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia. Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Akademii obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego – 19 maja 2017 r. w ASzWoj.

W dniu 19 maja 2017 roku w auli Biblioteki Głównej ASzWoj odbyła się konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego. Temat konferencji to „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO – 2016”. Przedsięwzięcie, było kontynuacją spotkań „teorii i praktyki” w przedmiotowym zakresie, zostało zorganizowane przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Celem konferencji była wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań w świetle przeprowadzonego w 2016 roku strategicznego przeglądu obronnego (program konferencji w załączeniu).

Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, witając gości i uczestników konferencji podkreślił duże znaczenie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz nawiązał do sylwetki dostojnego Jubilata. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj prof. dr hab. Tomasz Żyro w swoim wystąpieniu przedstawił działalność dydaktyczno-naukową prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego.

Część I naukowa konferencji, której moderatorem był płk dr hab. Tomasz Kośmider (Akademia Sztuki Wojennej), dotyczyła pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz możliwości włączenia przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego do procesu przygotowań obronnych.

W części II jubileuszowej konferencji, której moderatorem był prof. dr hab. Maciej Marszałek, została uhonorowana działalność dydaktyczna i naukowa prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego z okazji jubileuszu 70-lecia jego urodzin. Wygłoszona została laudacja na cześć Jubilata oraz głos zabrali jego doktoranci i zaproszeni goście, a także odbyła się prezentacja książki jubileuszowej pt. „Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego.

Następnie głos zabrał Jubilat, który podziękował wszystkim uczestnikom za życzenia oraz przedstawił najciekawsze etapy swojej drogi naukowo-dydaktycznej, dokumentując je prywatnymi fotografiami. Na zakończenie swojego wystąpienia Jubilat zaprosił wszystkich przybyłych gości uczestniczących w Konferencji na uroczysty lunch.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezes Towarzystwa Wiedzy Obronnej a wsparcie sponsoringiem udzielił Rolls-Royce Polnad Sp. z o.o oraz Starosta Pułtuski.

Opracował: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz ppłk dr Andrzej Soboń
Fotografie: Jagoda Gawliczek

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie - Interdisciplinarity in Security Studies” - 26 kwietnia 2017 r. w ASzWoj

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach o bezpieczeństwie wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych. Problematyka ta stała się przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2017 r. przez Akademię Sztuki Wojennej wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołą Policji oraz partnerami zagranicznymi: Matej Bel University, Banská Bystrica (Słowacja), New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria), Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu (Rumunia), Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria), Silesian University, Opawa (Czechy).

Konferencja przygotowana w ramach projektu naukowo-badawczego kierowanego przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera stanowi cykliczne przedsięwzięcie naukowe, ukierunkowane na kwestię teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj prof. dr hab. Tomasz Żyro, witając gości i uczestników konferencji podkreślił, że „Określenie tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz związana z nią metodologia, paradygmaty oraz kierunki badań i kształcenia stanowi otwarty problem badawczy”.

Wiceminister Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, otwierając konferencję zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania niekonwencjonalnych formuł badawczych stosowanych w naukach o bezpieczeństwie uwzględniających wpływ nowych dyscyplin naukowych – z punktu widzenia rezultatów studiów nad bezpieczeństwem. Natomiast przewodniczący Sekcji Nauk o Bezpieczeństwie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpienia odniósł się do kwestii interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwie.

Pierwszy panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Sztuki Wojennej), dotyczył modeli narodowych nauk o bezpieczeństwie (Security Studies). Referaty wygłosili: dr Lars Hedstrom – Swedish Defence University (Sztokholm), dr Olavi Janes z Baltic Defence College (Tartu), dr Alexander Niedermeier reprezentujący Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg), prof. dr hab. Andrzej Glen (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlca), płk prof. dr Svilen Stefanov z Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo, mł. insp. dr Krzysztof Łojek z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr Kateřina Tvrdá z Silesian University w Opawie.

W panelu drugim, prowadzonym przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera (Akademia Sztuki Wojennej) prelegenci: prof. dr hab. Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Waldemar Kitler z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Janusz Gierszewski z Akademii Pomorskiej, dr Krzysztof Cebul z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Sylwia Jaskuła z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz prof. dr. hab. Mieczysław Poniewski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL koncentrowali się na transdyscyplinarności badań w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

Trzecia część, której moderatorem był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski (Akademia Sztuki Wojennej) poświęcona była problematyce przygotowań niemilitarnych w środowisku bezpieczeństwa. Referaty wygłosili: gen. bryg. prof. dr Rudolf Urban (University of Defence, Brno), gen. bryg. prof. dr Ghita Barsan (Nicolae Bălcescu Land Forces Academy, Sibiu), płk prof. dr Svilen Stefanov (Vasil Levski National Military University), prof. dr hab. Boris Sokolov (visiting professor Akademii Sztuki Wojennej), prof. dr hab. Juliana Karakaneva (New Bulgarian University, Sofia) oraz ppłk dr Andrzej Soboń z Akademii Sztuki Wojennej.

Problematyka zaprezentowana w czasie konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem jej uczestników (reprezentujących 12 państw), o czym świadczy zarówno ożywiona dyskusja, kończąca każdy z paneli, jak i bardzo wysoka frekwencja. Obrady podsumował prof. dr hab. Waldemar Kitler, zwracając uwagę na potrzebę poszukiwania i efektywnego wdrażania nowych formuł badawczych i edukacyjnych. Pokłosiem konferencji, której kolejne edycje są już zaplanowane, będzie publikacja zawierająca najnowsze wyniki badań odnoszące się do teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie obronne w praktyce - Ćwiczenie Wydziałowe „KRYZYS-2017” w Akademii Sztuki Wojennej

W dniach 24 - 28 kwietnia 2017r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj studenci stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wzięli udział w Ćwiczeniu Wydziałowym pod kryptonimem „KRYZYS-2017” nt. "Działanie organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych". W ramach ćwiczenia studenci mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej w przedmiotowym zakresie.

Założenia do ćwiczenia oraz jego scenariusz został opracowany przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Katedry Przygotowań Obronnych Państwa WBN ASzWoj w składzie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski; dr hab. Bogdan Michailiuk; dr hab. inż. Jarosław Solarz; ppłk dr Jacek Stempień oraz mgr Zenon Sobejko.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności studentów w realizacji zadań i zasad działania w ramach zarządzania kryzysowego oraz reagowania obronnego na obszarze województwa oraz powiatu, a także umiejętności współpracy poszczególnych grup funkcjonalnych (osób funkcyjnych) na stanowiskach kierowania organów administracji publicznej. Ponadto doskonalono umiejętności zespołów ćwiczących w realizacji zadań stałego dyżuru (SD) oraz wybranych zadań operacyjnych na szczeblu województwa oraz starostwa powiatowego w stanie „Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu” - przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów kierowania i aplikacji wspomagających ten proces.

W ramach realizacji zadań objętych ćwiczeniem studenci, wchodzący w skład Zespołów Zarządzania Kryzysowego, dokonali oceny sytuacji na terenie województwa (powiatu i gminy) oraz wypracowali propozycje i przedstawili decyzję Wojewody dotyczącą problemu uchodźców, a także decyzje Starosty dotyczące realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Ponadto, w zespołach ćwiczących, na bieżąco: analizowano sytuacje wynikające z podgrywki do ćwiczenia; podejmowano decyzje dotyczące ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów i zapewnienie warunków do jej przetrwania. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

Z organizacją oraz przebiegiem ćwiczenia zapoznał się dziekan WBN prof. dr. hab. Tomasz Żyro, który w towarzystwie dyrektora IBP płk dr hab. Tomasza Kośmidera odwiedził ćwiczące zespoły. Goście wzięli udział w przygotowanej i prowadzonej przez studentów konferencji prasowej poświęconej sytuacji kryzysowej w ćwiczącym województwie i powiatach.

W ćwiczeniu „KRYZYS-2017″ założono konieczność podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań realizowanych w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: planowania oraz reagowania, na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, jaką była powódź. Tę sytuację kryzysową dopełniały inne zdarzenia jak: skażenie epidemiologiczne, ataki terrorystyczne, pożary obiektów przemysłowo-użytkowych. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

Podsumowując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności studentów w zakresie podejmowania zadań i zasad ich realizacji w ramach zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego na obszarze województwa, powiatu i gminy w stanie „gotowości obronnej państwa czasu kryzysu” oraz w sytuacji wprowadzenia drugiego i trzeciego stopnia alarmowego. Doskonalono współdziałanie poszczególnych grup i osób funkcyjnych na stanowiskach WZZK i PZZK oraz umiejętności podejmowania decyzji podczas określonych w ćwiczeniu sytuacji kryzysowych.

Uroczystego zakończenia ćwiczenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coraz większą rolę wykorzystania techniki komputerowej, przez organy administracji publicznej, w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe. Podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w ćwiczeniu oraz kierownictwu ćwiczenia, a także pracownikom CSiKGW ASzWoj za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Ćwiczenia Wydziałowego „KRYZYS-2017”.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH w 2017 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2017 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2017 r.:

  1. 20 - 24 marca
  2. 15 - 19 maja
  3. 26 - 30 czerwca
  4. 09 - 13 października
  5. 13 - 17 listopada

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA”, która wraz z niezbędnymi „Informacjami organizacyjnymi” znajduje się na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

  1. organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: 261 813-750, kom.: 506 195 040; e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.
  2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261 814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Uwaga: Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego, w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

"Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce" - monografia autorska

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,
Przyjaciele,

Informuję niniejszym, że w dniu 16 lutego 2016 roku zakończyło się "moje" postępowanie habilitacyjne. Uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON nadano mi tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moje osiągnięcie nie byłoby możliwe bez Was, przyjaznych mi osób, które spotkałem na swojej drodze zawodowej w jednostkach wojskowych WOPK, Sztabie Generalnym WP, Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować gronu profesorskiemu Wydziału, a także wszystkim współpracownikom z Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za okazaną mi pomoc i życzliwość. Żywię przy tym nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy w realizacji wielu projektów.

Pragnę w szczególny sposób podziękować członkom komisji habilitacyjnej za pozytywną ocenę mojego dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego przedstawionego w habilitacji.

Z wyrazami szacunku,
Marian Kuliczkowski - świeżo "upieczony" dr hab.