AKTUALNOŚCI

Udział przedstawicieli ASzWoj w Konferencji Naukowej nt.
"OCHRONA LUDNOŚCI, RATOWNICTWO I POMOC HUMANITARNA" - 8 i 9 maja 2024 r.

W dniach 8-9 maja 2024 r. odbyła się Konferencja naukowa pn. „Ochrona ludności, ratownictwo i pomoc humanitarna”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Akademia Pożarnicza (APoż) i Uniwersytet Warszawski, przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej oraz Uniwersytetem w Siedlcach.

Pierwszy dzień wydarzenia odbywał się w murach Akademii Pożarniczej, a gospodarzem drugiego dnia był Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (WNPiSM UW).

Konferencja przeznaczona była dla środowiska naukowego i praktyków, dla których temat ochrony ludności, ratownictwa i pomocy humanitarnej jest szczególnie bliski. Jej tematyka, a zwłaszcza dyskusje panelowe w gronie cenionych ekspertów były szczególnie interesujące dla przedstawicieli służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, a także wszelkich instytucji generujących naukowe podwaliny w tej materii. Konferencję uatrakcyjniły pokazy nowoczesnych technologii i sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności i ratownictwie.

Aktywny udział w Konferencji wzięli przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej: prof. dr hab. Maciej Marszałek; dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz dr hab. Bogdan Michailiuk.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Plan konferencji - link: https://apoz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/Harmonogram-konferencji_dodrukowania.pdf

Organizacja Konferencji - link: https://apoz.edu.pl/konferencja-naukowa-ochrona-ludnosci-ratownictwo-i-pomoc-humanitarna/

Opracował: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, prof. ASzWoj

Nowa publikacja w International Journal of New Economics and Social Sciences № 4(20)2023), s. 103-118 nt.
"MIEJSCE I ROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE"

Wersja w PDF - link: https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/publikacja_artykul_w_IJONESS_Nr_4(20)2023.pdf

Nowa publikacja w Wiedzy Obronnej Tom 281 Nr 4 (2022), s. 71-86 nt. "PRZEDSIĘBIORCY W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE. STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY PRZYGOTOWAŃ – PRÓBA SYSTEMATYZACJI"

Autor: Marian Kuliczkowski
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2655-6288
Wersja w PDF - link: http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/195

STRESZCZENIE:

Przygotowania obronne w Polsce prowadzone są w oparciu o obowiązujący system aktów prawnych i normatywnych, który wpisuje się w konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że skuteczność przygotowań obronnych państwa bez udziału przedsiębiorców jest niemożliwa. W związku z tym, w procesie przygotowań obronnych państwa realizowanych w czasie pokoju należy odpowiednio przygotowywać siły i środki przedsiębiorców do ich wykorzystania w czasie mobilizacji i wojny. Podjęta w artykule próba systematyzacji prawnych oraz organizacyjnych aspektów udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny. Wspomniana ustawa uchylając przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w sposób zasadniczy zmieniła dotychczas obowiązujący zakres przedmiotowy i podmiotowy wyłącznie do organizowania zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych RP. Sentencją pracy autora na etapie pogłębiania wiedzy w przedmiotowym zakresie, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z przedmiotowego zakresu w niniejszym opracowaniu zostały przedstawione dwa okresy opisujące problematykę udziału przedsiębiorców w procesie przygotowań obronnych w Polsce: przed i po wprowadzeniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

UROCZYSTE WYRÓŻNIENIE "MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI" - 1 marca 2023 roku

1 marca 2023 roku po raz 13. obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Podczas okolicznościowej zbiórki społeczność Akademii Sztuki Wojennej uczciła pamięć bohaterów tamtych lat. W okolicznościowym przemówieniu Rektor – Komendant gen. bryg. dr Robert Kosowski zwrócił się do zgromadzonych I podkreślił, że „1 marca jest szczególnym dniem wyrażenia hołdu dla tych, którzy nie godzili się na oddanie Ojczyzny pod komunistyczną okupację […] Ten dzień nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatów, jakie rozgrywają się za naszą wschodnią granicą i są dziełem potomków tych samych, z którymi walczyli Niezłomni”.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” był godnym momentem do wręczenia „Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości”, które nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniającym się pracownikom Akademii. Wśród odznaczonych znalazł się dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI – profesor ASzWoj.

Gratulując wyróżnionym gen. bryg. dr Robert Kosowski życzył wszystkim „niezłomności w odważnym stawianiu czoła temu, co przynosi współczesny świat”.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Odznaczenie zostało ustanowione w 2018 r. - Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 865)

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. To nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Postanowienie Prezydenta o nadaniu Medalu nie jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

UROCZYSTE WYRÓŻNIENIE MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – 10 listopada 2022 roku

Społeczność Akademii Sztuki Wojennej spotkała się na uroczystej zbiórce, aby wspólnie uczcić 104 rocznicę odzyskania Niepodległości. Pomimo upływu czasu od pamiętnej daty 11 listopada 1918 roku, niepodległość i wynikająca z niej wolność były i są dla Polaków wartościami najwyższymi.

W swoim przemówieniu skierowanym do uczestników uroczystości, gen. bryg. Robert Kosowski rektor-komendant ASzWoj podkreślił, jak istotne jest to święto dla każdego Polaka i dla naszej społeczności akademickiej, bo właśnie dzięki niepodległości, możemy dziś swobodnie prowadzić badania naukowe, studiować, korzystać z dóbr kultury, bibliotek, multimediów, całego powszechnie dostępnego dorobku. Generał Kosowski zwracając się do kadry, pracowników i studentów przytoczył również słowa marszałka Piłsudskiego: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.”

Jednocześnie zauważył, że to, kim dziś jesteśmy, opiera się na dorobku i poświęceniach okupionych krwią minionych pokoleń, a odwdzięczyć się możemy wytężoną pracą na rzecz naszej Ojczyzny.

Uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań i słów uznania wszystkim tym, którzy w ciągu minionego roku w sposób szczególny angażowali się w rozwój naszej Uczelni poprzez prowadzenie badań naukowych, realizację procesu dydaktycznego, rozwój infrastruktury oraz wszystkie te działania, które wzmacniają potencjał i budują wizerunek Akademii. Wielu pracowników i żołnierzy uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi, medalami resortowymi oraz okolicznościowymi wyróżnieniami.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej – polskim odznaczeniem resortowym nadawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej – wyróżniono pracowników dydaktyczno-naukowych Akademii. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI – profesor ASzWoj

Podsumowując uroczystość, rektor zwrócił się do zgromadzonych:

„Pragnę złożyć Państwu życzenia – aby obecne i przyszłe działania, których w murach Akademii się podejmujecie, służyły dobru nie tyko naszej uczelni, ale również naszej Ojczyzny, i aby ich realizacja była dla Państwa źródłem indywidualnej satysfakcji oraz powodem do dumy dla Waszych Najbliższych”.

Nowa publikacja: "PRZYGOTOWANIA OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE"

Autor: Marian Kuliczkowski
Copyright by Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2021
Wersja w PDF - link: https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/Przygotowania%20obronne%20administracji%20publicznej%20w%20Polsce.pdf

STRESZCZENIE:

Monografia pt. "Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce" kontynuuje dotychczasowy dorobek publicystyczno-naukowy autora. Zawiera niektóre, uzupełnione i poszerzone elementy oraz stanowi efekt aktywności w licznych projektach o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym i naukowym1

Zaprezentowane w opracowaniu treści są rezultatem dociekań autora nad wybranymi problemami planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu opracowania, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów. Pozwoliło to na przygotowanie spójnej tematycznie monografii o charakterze poznawczo-naukowym, którą autor pozwala sobie tą drogą rekomendować czytelnikom, w tym uczestnikom Wyższych Kursów Obronnych organizowanych w Akademii Sztuki Wojennej2. Wyraża przy tym nadzieję, że publikacja ta spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona osób zajmujących się planowaniem oraz realizacją zadań obronnych w administracji publicznej.

Kierując się sentencją: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est3”, autor ma nadzieję, że zawarte w monografii treści będą pomocne w odpowiedzi na pytanie: Jaki jest stan przygotowań administracji publicznej do realizacji zadań obronnych oraz w jakim kierunku należy doskonalić proces tych przygotowań w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania państwa w czasie kryzysu polityczno-militarnego?


1 Udział w pracach: zespołu kontrolnego Prezesa RM do kontroli kompleksowych realizacji zadań obronnych w działach administracji rządowej i województwach (2004–2018); zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego (2016–2017) oraz kierowanie projektem badawczym pt. Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – kierunki integracji, ASzWoj 2017–2018.
2 Wyższe Kursy Obronne rozpoczęły swoją działalność na podstawie uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej. Zakres programowy WKO oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.
3 "Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać".

Nowa publikacja: "SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA"

Redakcja naukowa:
Jacek Pawłowski, Bogdan Zdrodowski, Marian Kuliczkowski

© Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, listopad 2020

Autorami Słownika są znani i cenieni pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy zaproponowali definicje terminów z zakresu bezpieczeństwa, wzbogacając je o liczne uwagi czytelników, angielskie terminy haseł oraz poszerzyli listę o zupełnie nowe. Zespół autorski czynił wysiłki, aby znalazły się w nim możliwie wszystkie terminy stosowane dotąd w Polsce bądź w innych krajach, a po 2000 roku także stosowane w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednocześnie uważano za celowe rozszerzenie treści Słownika o terminy z pogranicza nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, nauk prawnych, pedagogicznych, filozofii, psychologii, socjologii, informatyki i innych.

Przy definiowaniu poszczególnych haseł zespół autorski korzystał z różnych źródeł, głównie wydawnictw naukowych i publicystycznych, ale także z terminów określonych w obowiązujących aktach prawnych, nadając im twórczy i uniwersalny charakter. Wykorzystano też i ujęto w słowniku terminologię zastosowaną przy opracowywaniu najnowszych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a także Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP. Należy podkreślić staranne wydanie Słownika przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu (link: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4702-slownik-terminow-z-zakresu-bezpieczenstwa.html).

Zaktualizowany, poszerzony, gruntownie przepracowany i w swej strukturze bardziej przystępny Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, winien stać się źródłem wiarygodnej informacji o bezpieczeństwie dla szerokiego grona czytelników. Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany do rąk odbiorcy Słownik będzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est” (Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać).

Dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Nowa publikacja: "Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik"

Jubileusz 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych w ASzWoj. – wyróżnienia Rektora-Komendanta ASzWoj

15 stycznia br. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych nt. „Szanse i perspektywy edukacji obronnej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Honorowy patronat na konferencją objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, którzy przywitał zaproszonych gości m.in. Sekretarza Stanu w MON Pana Tomasza Zdzikota, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, a także uczelni wyższych. W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant przypomniał historię Wyższych Kursów Obronnych oraz podkreślił wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Z kolei Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Tomasz Zdzikot w swoim wystąpieniu podkreślał wagę Wyższych Kursów Obronnych w systemie szkolenia obronnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzył Akademii Sztuki Wojennej dalszych sukcesów na tym polu.

Następnie Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej wyróżnił medalami 100-lecia Wyższej Szkoły Wojskowej Panów: Tomasza Zdzikota - Sekretarza Stanu w MON; Michała Jacha – Przewodniczącego Komisji ON Sejmu RP oraz Andrzeja Osińskiego – kierownika Wyższych Kursów Obronnych.

W drugiej części konferencji Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr Mariusz Kamiński przedstawił rozwój Wyższych Kursów Obronnych oraz innych form kształcenia obronnego w Akademii Sztuki Wojennej w ciągu ostatnich 25 lat. Podkreślił, że Akademia Sztuki Wojennej przeszkoliła już ponad 5000 osób w ramach WKO oraz ponad 1500 osób w ramach komercyjnych Kursów Obronnych (które w bieżącym roku obchodziły 10-lecie istnienia). Kursy Obronne, dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, zostały uruchomione w Akademii Obrony Narodowej w 2009 roku, a ich kierownikiem do końca 2019 r. był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski. W wymienionym okresie zrealizowanych zostało 69 kursów na których przeszkolono 1577 pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Okolicznościowe listy gratulacyjne Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej otrzymali: dr hab. Marian Kuliczkowski – za merytoryczne zaangażowanie w organizację i wieloletnie kierowanie Kursów Obronnych dedykowanych dla pracowników administracji publicznej oraz dr hab. Bogdan Michailiuk – za wkład w rozwój Kursów Zarzadzania Kryzysowego.

ASzWoj Instytut Bezpieczeństwa Państwa ASzWoj

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,

informuję niniejszym, że w dniu 6 grudnia br. zakończyłem swój udział w organizowaniu i kierowaniu Kursami Obronnymi dedykowanymi dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Wspomniane kursy zostały uruchomione w Akademii Obrony Narodowej w 2009 roku, a za ich organizację do 1 października 2019 roku odpowiadał Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. W wymienionym okresie byłem kierownikiem 69 kursów na których przeszkolono 1577 pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora-Komendanta ASzWoj Nr 30 z dnia 23 sierpnia 2019 r. szkolenie obronne administracji publicznej, w tym organizacja komercyjnych Kursów Obronnym, należy do zadań Szkoły Administracji Obronnej, która funkcjonuje w strukturach ASzWoj od 1 października br.

Pragnę w swoim imieniu złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią współpracę w sprawnej organizacji i realizacji Kursów Obronnych. Przy Waszym aktywnym udziale realizowaliśmy od 2009 roku wyjątkową, wielowymiarową ofertę szkoleniową Akademii, która wypełniła potrzebę i oczekiwania odbiorców tego przedsięwzięcia, tj. pracowników realizujących zadania obronne na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich wykładowców realizujących na bardzo wysokim poziomie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Ekspercka wiedza oraz zaangażowanie wykładowców były wysoko oceniane przez uczestników kursów. Podziękowania składam pracownikom pionu Kanclerza ASzWoj. zaangażowanym w obsługę finansową oraz zabezpieczenie logistyczne naszego przedsięwzięcia.

Osobne podziękowania składam również organizatorom szkolenia obronnego w urzędach centralnych; województwach i powiatach, gminach oraz przedsiębiorstwach za wybór oferty szkoleniowej Akademii oraz wieloletnią owocną współpracę. Żywię przy tym nadzieję na jej kontynuację w złożonej problematyce pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem przeze mnie organizacji i kierowania komercyjnych Kursów Obronnych składam wyrazy serdecznych podziękowań wykładowcom: prof. W. Kitler; prof. J. Pawłowski; prof. J Skrzyp; prof. J. Wojnarowski; prof. M Marszałek; dr hab. T. Kośmider; dr hab. P. Milik; dr. K. Gąsiorek; dr. G. Lewandowski; płk. dr. M. Wojciszko; ppłk. mgr M. Kędzierski; dr K. Koliński; dr Robert Dynak; płk rez. mgr. Z. Sobejko i płk. rez. mgr. A. Dybowski oraz paniom zaangażowanym w obsługę finansową oraz zabezpieczenie logistyczne Kursów: M. Milian-Pogonowska; M. Spodar; M. Jarząbek i G. Pankiewicz.

Szczególne podziękowania kieruję do organizatorów szkolenia obronnego w urzędach centralnych; województwach; powiatach i gminach oraz przedsiębiorstwach za wybór oferty szkoleniowej Akademii oraz wieloletnią owocną współpracę: H. Orszulak – Służba Więzienna; J. Krawczyk – Urząd Nadzoru Budowlanego; A. Smarczyk – Śląski UW; R. Bielak – Lubelski UW; K Szymańska i S. Nowik – Warmińsko-Mazurski UW; A. Kwiatkowski – Łódzki UW; J. Bucała – Opolski UW; J. Miąsik – Podkarpacki UW; M. Przepiórkiewicz – PKP SA; J. Błądek – Gaz-System S.A; K. Broda – PKP Intercity; L. Gawor – PKP PLK S.A.; T. Rywacki – PANSA S.A; Z. Klepczuk – NFZ-Gdańsk; V. Kmiecik – Wody Polskie;

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz sukcesów w pracy zawodowej, szczęścia i wszelakiej pomyślności w życiu osobistym.

Dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie Kursu Obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 6 grudnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe, poświęcone problematyce planowania obronnego, z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej.

Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych ASzWoj zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Na zakończenie kursu dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr Mariusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW ppłk Zbigniew Gospodarowicz oraz kierownik Kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Zakończony Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Szkoły Administracji Obronnej obejmującej kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
Foto: Krzysztof Kowalski

Nowa publikacja w TWO nt. "POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE W POLSCE – wybrane problemy"