AKTUALNOŚCI

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB – 26 marca 2019 r.

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięci było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji cywilnych (KPRM, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, NIK), przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego WP oraz przedstawiciele przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Na zaproszenie organizatora w seminarium uczestniczył, przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj, dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – kierownik katedry Przygotowań Obronnych Państwa. Wygłosił jeden z trzech referatów głównych nt. „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty prawne, procesualne i funkcjonalne” oraz aktywnie brał udział w dyskusji.

Seminarium służyło wymianie ocen na temat obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy stroną wojskową, administracją publiczną oraz przedsiębiorstwami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Referaty główne oraz wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a także dyskusja uczestników koncentrowała się na pozamilitarnych przygotowaniach obronnych, uwzględniając głównie dziedziny: łączność, gospodarkę, energię i transport. Zostały poruszone problemy generalne oraz przekrojowe w każdej z czterech wyżej wymienionych dziedzin, które dotyczyły kwestii legislacyjnych i organizacyjnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw działających w tych obszarach przedstawili zebranym zakres swojej działalności, podstawy prawne realizowanych zadań obronnych nałożonych na nich, jak również potrzeby wynikające z konieczności ich spełnienia. Elementem prezentacji przedsiębiorstw było ponadto omówienie stanu ich przygotowania do reakcji na różnego rodzaju zagrożenia, a także wsparcia systemu obronnego RP.

W zgodnej opinii uczestników, cel seminarium, jakim było przedstawienie stanu prawnego pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz wskazanie kierunków ich doskonalenia (ze względu na charakter obecnych i prognozowanych zagrożeń), w kontekście możliwości państwa, potrzeb Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych, został osiągnięty.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie kursu obronnego - 5 kwietnia 2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 21 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa podkarpackiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie ppłk dr Wojciecha Sójki – z-ca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili duże zaangażowanie oraz wiedzę wykładowców, a także zabezpieczenie logistyczne i organizację kursu.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora IBP WBN ppłk dr Wojciecha Sójki oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2019 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2019 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2019 r.:

  1. 18 - 22 marca - brak wolnych miejsc
  2. 1 - 5 kwietnia - brak wolnych miejsc
  3. 10 - 14 czerwca – rezerwacja Lubelski UW
  4. 21 - 25 października
  5. 25 - 29 listopada - rezerwacja Śląski UW

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj, bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284 – od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie - od kolacji (w formie suchego prowiantu, który będzie wydawany uprawnionym osobom w Hotelu ASzWoj w dniu przyjazdu - w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASzWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

  1. organizacji kursu, w tym „KART UCZESTNICTWA” proszę kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownik kursu tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl.
  2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
  2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

"Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce" - monografia autorska

"Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy", Wydanie II, zmienione i uzupełnione; Redakcja naukowa: Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej- Sygn. ASzWoj 6534/18, Warszawa 2018

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,
Przyjaciele,

Informuję niniejszym, że w dniu 16 lutego 2016 roku zakończyło się "moje" postępowanie habilitacyjne. Uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON nadano mi tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moje osiągnięcie nie byłoby możliwe bez Was, przyjaznych mi osób, które spotkałem na swojej drodze zawodowej w jednostkach wojskowych WOPK, Sztabie Generalnym WP, Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować gronu profesorskiemu Wydziału, a także wszystkim współpracownikom z Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za okazaną mi pomoc i życzliwość. Żywię przy tym nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy w realizacji wielu projektów.

Pragnę w szczególny sposób podziękować członkom komisji habilitacyjnej za pozytywną ocenę mojego dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego przedstawionego w habilitacji.

Z wyrazami szacunku,
Marian Kuliczkowski - świeżo "upieczony" dr hab.