AKTUALNOŚCI

Nowa publikacja: artykuł nt. PRZYGOTOWANIA OBRONNE W POLSCE, W KONTEKŚCIE ZOBOWIĄZAŃ SOJUSZNICZYCH. ASPEKTY PRAWNE, INSTYTUCJONALNE I INSTRUMENTALNE

Autor: Marian Kuliczkowski
Wydawnictwo: Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Volume 52, Number 4(198), Wrocław, grudzień 2020

STRESZCZENIE:

Uzyskanie przez Polskę w 1999 roku członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii III Rzeczypospolitej. Proces integracji ze strukturami polityczno – militarnymi NATO jest długotrwały i wymaga stałego zaangażowania wszystkich struktur oraz instytucji państwa. Udział w kolektywnym tworzeniu siły obronnej państw - członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznacza, zgodnie z art. 3 Traktatu, utrzymywanie i rozwijanie przez państwa członkowskie indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Zobowiązuje to między innymi Polskę do prowadzenia przygotowań obronnych w wymiarze narodowym. Wymaga to przygotowania warunków formalno - prawnych i organizacyjnych do funkcjonowania kraju w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa, niezbędnych do wykonywania zadań w ramach obrony narodowej realizowanej na jego terytorium, a także na obszarze innych państw - będących członkami Sojuszu.

Zaprezentowane w niniejszym artykule treści stanowią próbę przedstawienia aspektów prawnych, instytucjonalnych i instrumentalnych problematyki przygotowań obronnych w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych. Dotyczą one konieczności utrzymywania i rozwijania przez wszystkie państwa członkowskie NATO indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że integracja Polski w NATO odbywa się zarówno w sferze obronności, jak i w kwestiach ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych.

Wersja w j. polskim - link: https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/Przygotowania%20obronne%20w%20Polsce.pdf
Wersja w j. angielskim - link: https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=211122

Nowa publikacja: "SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA"

Redakcja naukowa:
Jacek Pawłowski, Bogdan Zdrodowski, Marian Kuliczkowski

© Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, listopad 2020

Autorami Słownika są znani i cenieni pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy zaproponowali definicje terminów z zakresu bezpieczeństwa, wzbogacając je o liczne uwagi czytelników, angielskie terminy haseł oraz poszerzyli listę o zupełnie nowe. Zespół autorski czynił wysiłki, aby znalazły się w nim możliwie wszystkie terminy stosowane dotąd w Polsce bądź w innych krajach, a po 2000 roku także stosowane w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednocześnie uważano za celowe rozszerzenie treści Słownika o terminy z pogranicza nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, nauk prawnych, pedagogicznych, filozofii, psychologii, socjologii, informatyki i innych.

Przy definiowaniu poszczególnych haseł zespół autorski korzystał z różnych źródeł, głównie wydawnictw naukowych i publicystycznych, ale także z terminów określonych w obowiązujących aktach prawnych, nadając im twórczy i uniwersalny charakter. Wykorzystano też i ujęto w słowniku terminologię zastosowaną przy opracowywaniu najnowszych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a także Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP. Należy podkreślić staranne wydanie Słownika przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu (link: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4702-slownik-terminow-z-zakresu-bezpieczenstwa.html).

Zaktualizowany, poszerzony, gruntownie przepracowany i w swej strukturze bardziej przystępny Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, winien stać się źródłem wiarygodnej informacji o bezpieczeństwie dla szerokiego grona czytelników. Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany do rąk odbiorcy Słownik będzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est” (Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać).

Dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Nowa publikacja: "Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik"

Jubileusz 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych w ASzWoj. – wyróżnienia Rektora-Komendanta ASzWoj

15 stycznia br. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych nt. „Szanse i perspektywy edukacji obronnej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Honorowy patronat na konferencją objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, którzy przywitał zaproszonych gości m.in. Sekretarza Stanu w MON Pana Tomasza Zdzikota, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, a także uczelni wyższych. W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant przypomniał historię Wyższych Kursów Obronnych oraz podkreślił wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Z kolei Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Tomasz Zdzikot w swoim wystąpieniu podkreślał wagę Wyższych Kursów Obronnych w systemie szkolenia obronnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzył Akademii Sztuki Wojennej dalszych sukcesów na tym polu.

Następnie Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej wyróżnił medalami 100-lecia Wyższej Szkoły Wojskowej Panów: Tomasza Zdzikota - Sekretarza Stanu w MON; Michała Jacha – Przewodniczącego Komisji ON Sejmu RP oraz Andrzeja Osińskiego – kierownika Wyższych Kursów Obronnych.

W drugiej części konferencji Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr Mariusz Kamiński przedstawił rozwój Wyższych Kursów Obronnych oraz innych form kształcenia obronnego w Akademii Sztuki Wojennej w ciągu ostatnich 25 lat. Podkreślił, że Akademia Sztuki Wojennej przeszkoliła już ponad 5000 osób w ramach WKO oraz ponad 1500 osób w ramach komercyjnych Kursów Obronnych (które w bieżącym roku obchodziły 10-lecie istnienia). Kursy Obronne, dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, zostały uruchomione w Akademii Obrony Narodowej w 2009 roku, a ich kierownikiem do końca 2019 r. był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski. W wymienionym okresie zrealizowanych zostało 69 kursów na których przeszkolono 1577 pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Okolicznościowe listy gratulacyjne Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej otrzymali: dr hab. Marian Kuliczkowski – za merytoryczne zaangażowanie w organizację i wieloletnie kierowanie Kursów Obronnych dedykowanych dla pracowników administracji publicznej oraz dr hab. Bogdan Michailiuk – za wkład w rozwój Kursów Zarzadzania Kryzysowego.

ASzWoj Instytut Bezpieczeństwa Państwa ASzWoj

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,

informuję niniejszym, że w dniu 6 grudnia br. zakończyłem swój udział w organizowaniu i kierowaniu Kursami Obronnymi dedykowanymi dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Wspomniane kursy zostały uruchomione w Akademii Obrony Narodowej w 2009 roku, a za ich organizację do 1 października 2019 roku odpowiadał Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. W wymienionym okresie byłem kierownikiem 69 kursów na których przeszkolono 1577 pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora-Komendanta ASzWoj Nr 30 z dnia 23 sierpnia 2019 r. szkolenie obronne administracji publicznej, w tym organizacja komercyjnych Kursów Obronnym, należy do zadań Szkoły Administracji Obronnej, która funkcjonuje w strukturach ASzWoj od 1 października br.

Pragnę w swoim imieniu złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią współpracę w sprawnej organizacji i realizacji Kursów Obronnych. Przy Waszym aktywnym udziale realizowaliśmy od 2009 roku wyjątkową, wielowymiarową ofertę szkoleniową Akademii, która wypełniła potrzebę i oczekiwania odbiorców tego przedsięwzięcia, tj. pracowników realizujących zadania obronne na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw.

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich wykładowców realizujących na bardzo wysokim poziomie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Ekspercka wiedza oraz zaangażowanie wykładowców były wysoko oceniane przez uczestników kursów. Podziękowania składam pracownikom pionu Kanclerza ASzWoj. zaangażowanym w obsługę finansową oraz zabezpieczenie logistyczne naszego przedsięwzięcia.

Osobne podziękowania składam również organizatorom szkolenia obronnego w urzędach centralnych; województwach i powiatach, gminach oraz przedsiębiorstwach za wybór oferty szkoleniowej Akademii oraz wieloletnią owocną współpracę. Żywię przy tym nadzieję na jej kontynuację w złożonej problematyce pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem przeze mnie organizacji i kierowania komercyjnych Kursów Obronnych składam wyrazy serdecznych podziękowań wykładowcom: prof. W. Kitler; prof. J. Pawłowski; prof. J Skrzyp; prof. J. Wojnarowski; prof. M Marszałek; dr hab. T. Kośmider; dr hab. P. Milik; dr. K. Gąsiorek; dr. G. Lewandowski; płk. dr. M. Wojciszko; ppłk. mgr M. Kędzierski; dr K. Koliński; dr Robert Dynak; płk rez. mgr. Z. Sobejko i płk. rez. mgr. A. Dybowski oraz paniom zaangażowanym w obsługę finansową oraz zabezpieczenie logistyczne Kursów: M. Milian-Pogonowska; M. Spodar; M. Jarząbek i G. Pankiewicz.

Szczególne podziękowania kieruję do organizatorów szkolenia obronnego w urzędach centralnych; województwach; powiatach i gminach oraz przedsiębiorstwach za wybór oferty szkoleniowej Akademii oraz wieloletnią owocną współpracę: H. Orszulak – Służba Więzienna; J. Krawczyk – Urząd Nadzoru Budowlanego; A. Smarczyk – Śląski UW; R. Bielak – Lubelski UW; K Szymańska i S. Nowik – Warmińsko-Mazurski UW; A. Kwiatkowski – Łódzki UW; J. Bucała – Opolski UW; J. Miąsik – Podkarpacki UW; M. Przepiórkiewicz – PKP SA; J. Błądek – Gaz-System S.A; K. Broda – PKP Intercity; L. Gawor – PKP PLK S.A.; T. Rywacki – PANSA S.A; Z. Klepczuk – NFZ-Gdańsk; V. Kmiecik – Wody Polskie;

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz sukcesów w pracy zawodowej, szczęścia i wszelakiej pomyślności w życiu osobistym.

Dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie Kursu Obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 6 grudnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe, poświęcone problematyce planowania obronnego, z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej.

Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych ASzWoj zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Na zakończenie kursu dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr Mariusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW ppłk Zbigniew Gospodarowicz oraz kierownik Kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Zakończony Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Szkoły Administracji Obronnej obejmującej kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
Foto: Krzysztof Kowalski

Nowa publikacja w TWO nt. "POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE W POLSCE – wybrane problemy"