AKTUALNOŚCI

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2019 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2019 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2019 r.:

  1. 18 - 22 marca
  2. 1 - 5 kwietnia - brak wolnych miejsc
  3. 10 - 14 czerwca – rezerwacja Lubelski UW
  4. 21 - 25 października
  5. 25 - 29 listopada - rezerwacja Śląski UW

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj, bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284 – od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie - od kolacji (w formie suchego prowiantu, który będzie wydawany uprawnionym osobom w Hotelu ASzWoj w dniu przyjazdu - w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASzWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

  1. organizacji kursu, w tym „KART UCZESTNICTWA” proszę kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownik kursu tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl.
  2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

Uwaga:

  1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
  2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej, 7 grudnia 2018 r.

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań. Inauguracji szkolenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj ppłk dr Wojciech Sójka w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z WBN oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej.

Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych ASzWoj zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Na zakończenie kursu przedstawiciel dziekana WBN dr Zbigniew Skwarek w towarzystwie Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW ppłk Zbigniewa Gospodarowicza wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Zakończony Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

INTEGRACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA Z PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – Seminarium naukowe w AszWoj – 23 maja 2018 r.

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonali: płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski - prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj oraz płk dr hab. Sylwester Kurek - prodziekan ds. dydaktycznych WBN.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, administracji publicznej oraz przedstawiciele kierownictwa Akademii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Licznie reprezentowany był organizator seminarium w osobach kierownictwa i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Zasadniczym celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa debaty oraz wymiany poglądów ekspertów (teoretyków, jak i praktyków) w zakresie określenia potrzeb oraz możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa i na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Główny problem badawczy seminarium został zawarty w pytaniu: Czy, a jeśli tak to w jakim zakresie integrować wysiłki struktur przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla lepszego wykorzystania ich potencjału w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny?

W części pierwszej seminarium, moderowanej przez prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego zostały wygłoszone cztery referaty główne stanowiące wprowadzenie do dalszej dyskusji. Treść merytoryczna referatów wpisała się w główny problem badawczy seminarium i dotyczyła oceny stanu prawnego oraz wybranych problemów związanych z możliwymi obszarami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

Część druga seminarium, której moderatorem był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, to dyskusja nad wybranymi problemami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce. Głos w dyskusji zabrali praktycy (Andrzej Zygmunt – przedstawiciel NIK; dr Robert Dynak - SP w Pułtusku; płk rez. mgr. Andrzej Dybowski - UW w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz przedstawiciele środowiska akademickiego (prof. dr hab. Waldemar Kitler; dr hab. Janusz Falecki; dr Wiesław Krzeszowski). W dyskusji zostały przedstawione uwarunkowania formalno-prawne oraz doświadczenia praktyczne dotyczące całego spektrum zadań realizowanych przez administrację publiczną w przedmiotowym zakresie. Ważnym elementem dyskusji było wskazanie możliwych kierunków integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

W podsumowaniu seminarium dr hab. Marian Kuliczkowski odnosząc się do wygłoszonych referatów głównych oraz dyskusji, stwierdził, że cel główny seminarium dotyczący określenia możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP został osiągnięty. Podkreślił, że zorganizowane seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim dysponuje nauka i praktyka - do broni intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Na zakończenie seminarium dr hab. inż. Marian Kuliczkowski dziękując wszystkim jego uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział zapowiedzieli kontynuację spotkań teorii i praktyki w przedmiotowym zakresie w formie seminariów i konferencji naukowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN, a przeprowadzenie w nim szerokiej dyskusji naukowej oraz konfrontacji teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami w przedmiotowym zakresie jest sukcesem jego organizatorów.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

"Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce" - monografia autorska

"Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy", Wydanie II, zmienione i uzupełnione; Redakcja naukowa: Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej- Sygn. ASzWoj 6534/18, Warszawa 2018

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,
Przyjaciele,

Informuję niniejszym, że w dniu 16 lutego 2016 roku zakończyło się "moje" postępowanie habilitacyjne. Uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON nadano mi tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moje osiągnięcie nie byłoby możliwe bez Was, przyjaznych mi osób, które spotkałem na swojej drodze zawodowej w jednostkach wojskowych WOPK, Sztabie Generalnym WP, Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować gronu profesorskiemu Wydziału, a także wszystkim współpracownikom z Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za okazaną mi pomoc i życzliwość. Żywię przy tym nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy w realizacji wielu projektów.

Pragnę w szczególny sposób podziękować członkom komisji habilitacyjnej za pozytywną ocenę mojego dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego przedstawionego w habilitacji.

Z wyrazami szacunku,
Marian Kuliczkowski - świeżo "upieczony" dr hab.