DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA I ZAWODOWA

Zakończenie kursu obronnego - 25 października 2019 r.
1.500 uczestniczka Kursu!

W dniu 25 października 2019 roku zakończył się kolejny 67 kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw (24 uczestników).

Inauguracji szkolenia dokonał płk dr hab. Leszek Elak - prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj, w towarzystwie dyrektora Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr. Mariusza Kamińskiego oraz kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili duże zaangażowanie oraz wiedzę wykładowców, a także zabezpieczenie logistyczne i organizację kursu.

W szkoleniu wzięła udział 1.500 uczestniczka Kursu Obronnego, której przekazano gratulacje i wręczono jubileuszowy dyplom. Zakończenie kursu miało uroczysty charakter, a wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę ASzWoj, obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

IV SEMINARIUM NAUKOWE - „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP” nt: „STAN AKTUALNY ORAZ KIERUNKI DOSKONALENIA POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE” - 17 października 2019 r.

Katedra Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Obronnej organizuje 17 października 2019 roku seminarium naukowe na temat: „Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce”.

Sygnały dochodzące od praktyków oraz analiza literatury przedmiotu wskazują, że obecny stan prawny i organizacyjny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce rodzi wiele problemów wykonawczych związanych przede wszystkim z podejmowaniem stosownych działań przez organy administracji publicznej w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny. Celem seminarium jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań.

Program seminarium obejmować będzie następujące problemy badawcze:

Część I:

 1. Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.
 2. Miejsce i rola administracji publicznej w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce.
 3. Kluczowe dylematy pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce w świetle kontroli NIK.

Część II:

Omówienie współpracy Katedry Przygotowań Obronnych Państwa z administracją publiczną i przedsiębiorstwami w zakresie popularyzowania wiedzy dotyczącej problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Omówienie udziału ekspertów z administracji publicznej w procesie dydaktycznym realizowanym przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa oraz podsumowanie działania Katedry w zakresie prowadzenia szkoleń obronnych organizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców (wykłady na zaproszenie).

GODZINA PRZEDSIĘWZIĘCIE
09.00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15

CEREMONIA OTWARCIA SEMINARIUM

Prof. dr hab. Waldemar Kitler - Dyrektor IBP WBN

Dr Mariusz Kamiński – Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej w ASzWoj

10.15 – 12:15

CZĘŚĆ I

DYLEMATY NAUKOWE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE

Moderator panelu – prof. dr hab. Jacek Pawłowski

10.15 – 10.35

Pozamilitarne przygotowania Obronne w Polsce jako przejaw powszechnego obowiązku obrony RP.

– prof. dr hab. Waldemar Kitler - WBN

10.35 – 10.50

Historyczne aspekty pozamilitarnych przygotowania obronnych w Polsce.

– dr Mariusz Kamiński WBN

10.50 – 11.10

Ocena pozamilitarnych przygotowania obronnych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia przygotowań.

– dr hab. inż. Marian Kuliczkowski WBN ASzWoj

11.10 – 11.30

Administracja publiczna w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce – miejsce i rola.

– dr Robert Dynak – SP w Pułtusku

11.30 – 11.50

Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce – stan aktualny oraz kierunki rozwoju.

– dr Grzegorz Lewandowski – ASzWoj

11.50 – 12.15

Dyskusja

12:15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.20

CZĘŚĆ II

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W POLSCE

Moderator – dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

12.30 – 12:50

Szkolenie obronne ważnym elementem przygotowań obronnych w Polsce – wybrane problemy.

– płk dr Cezary Sochala – DSiPO MON

12.50 - 13.10

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce – kluczowe dylematy przygotowań w świetle kontroli NIK.

– mgr Lucjan Bełza - NIK

13.10 - 13.30

Współpraca Katedry Przygotowań Obronnych Państwa z administracją publiczną i przedsiębiorcami w zakresie popularyzowania problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce.

– dr hab. inż. Marian Kuliczkowski WBN ASzWoj

13.30 – 13.50

Podziękowania i wyróżnienie osób współpracujących z Katedrą POP w realizacji procesu dydaktycznego

– prof. dr hab. Waldemar Kitler - Dyrektor IBP WBN

13.50 – 14.10

Wystąpienia zaproszonych gości - dyskusja

14.10 – 14.20

Podsumowanie seminarium

14.30

Uroczysty obiad

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jacek Pawłowski
 • dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
 • ppłk dr inż. Andrzej Soboń
 • dr Grzegorz Lewandowski
 • dr Mirosław Kamiński
 • dr Robert Dynak
 • mgr Lucjan Bełza

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – przewodniczący
 • ppłk dr inż. Andrzej Soboń – z-ca przewodniczącego
 • dr Grzegorz Lewandowski
 • płk dypl. rez. mgr Lesław Dubaj

Miejsce seminarium:

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

Klub ASzWoj – Sala Rycerska (budynek 56)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

ppłk rez. dr Grzegorz Lewandowski – g.lewandowski@akademia.mil.pl

płk dypl. rez. mgr Lesław Dubaj – l.dubaj@akademia.mil.pl

Wstęp na seminarium tylko na podstawie zaproszeń.

Wyróżnienie dr hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego medalem okolicznościowym Rektora-Komendanta ASzWoj - 14 sierpnia 2019 r.

W murach Akademii Sztuki Wojennej, 14 sierpnia 2019 r., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Są dni, które upamiętniają wielką chwałę, wielki oręż Wojska Polskiego i takim dniem jest oczywiście 15 sierpnia. Zwycięska bitwa nad armią sowiecką, nad armią bolszewicką, w konsekwencji której ukształtowała się II Rzeczpospolita — powiedział rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Generał Parafianowicz podczas wystąpienia przypomniał historię oraz tradycję obchodów święta wojska w polskiej armii. Jedocześnie rektor-komendant podkreślił, że 15 sierpnia jest czasem szczególnym — Oddajemy cześć naszym wodzom (…). Obchodzimy Święto Wojska Polskiego, w dwudziestoleciu międzywojennym Święto Żołnierza, naszą viktorię, nasze zwycięstwo.

Podczas zbiórki żołnierzom zawodowym i pracownikom uczelni, którzy przyczynili się do rozwoju lub przysporzyły Akademii dobrego imienia i chwały, zostały wręczone akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia państwowe, tytuły honorowe oraz odznaczenia i medale pamiątkowe.

Z okazji 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej medalem okolicznościowym Rektora-Komendanta wyróżniony został dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.

Rektor-komendant pogratulował wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, podziękował za dotychczasową służbę i pracę. Złożył także życzenia satysfakcji z wykonywanych zadań oraz sukcesów i dalszego rozwoju.

Zakończenie kursu obronnego - 14 czerwca 2019 r.

14 czerwca 2019 roku zakończył się kolejny 65 kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców (18 pracowników lubelskiego urzędu wojewódzkiego oraz pracownik PSE w Bydgoszczy). Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie ppłk. dr. Wojciecha Sójki – z-cy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN oraz kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego na poziomie województwa oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili duże zaangażowanie oraz wiedzę wykładowców, a także zabezpieczenie logistyczne i organizację kursu.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora WBiZK Lubelskiego UW Grzegorza Lipy oraz ppłk dr Wojciecha Sójki - z-ca dyrektora IBP WBN ASzWoj i kierownika kursu dr hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie 5-cio dniowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Foto: Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego - 4 kwietnia 2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 21 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa podkarpackiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie ppłk dr Wojciecha Sójki – z-ca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili duże zaangażowanie oraz wiedzę wykładowców, a także zabezpieczenie logistyczne i organizację kursu.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora IBP WBN ppłk dr Wojciecha Sójki oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB - 26 marca 2019 r.

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięci było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji cywilnych (KPRM, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, NIK), przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego WP oraz przedstawiciele przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Na zaproszenie organizatora w seminarium uczestniczył, przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj, dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – kierownik katedry Przygotowań Obronnych Państwa. Wygłosił jeden z trzech referatów głównych nt. „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty prawne, procesualne i funkcjonalne” oraz aktywnie brał udział w dyskusji.

Seminarium służyło wymianie ocen na temat obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy stroną wojskową, administracją publiczną oraz przedsiębiorstwami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Referaty główne oraz wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a także dyskusja uczestników koncentrowała się na pozamilitarnych przygotowaniach obronnych, uwzględniając głównie dziedziny: łączność, gospodarkę, energię i transport. Zostały poruszone problemy generalne oraz przekrojowe w każdej z czterech wyżej wymienionych dziedzin, które dotyczyły kwestii legislacyjnych i organizacyjnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw działających w tych obszarach przedstawili zebranym zakres swojej działalności, podstawy prawne realizowanych zadań obronnych nałożonych na nich, jak również potrzeby wynikające z konieczności ich spełnienia. Elementem prezentacji przedsiębiorstw było ponadto omówienie stanu ich przygotowania do reakcji na różnego rodzaju zagrożenia, a także wsparcia systemu obronnego RP.

W zgodnej opinii uczestników, cel seminarium, jakim było przedstawienie stanu prawnego pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz wskazanie kierunków ich doskonalenia (ze względu na charakter obecnych i prognozowanych zagrożeń), w kontekście możliwości państwa, potrzeb Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych, został osiągnięty.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie kursu obronnego - 22 marca 2019 r.

W dniu 22 marca 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 25 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa opolskiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN ppłk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie z-cy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ppłk dr Wojciecha Sójki.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj, obejmujące pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN ppłk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora IBP WBN ppłk dr Wojciecha Sójki oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej - 7 grudnia 2018 r.

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań. Inauguracji szkolenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj ppłk dr Wojciech Sójka w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z WBN oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej.

Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych ASzWoj zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Na zakończenie kursu przedstawiciel dziekana WBN dr Zbigniew Skwarek w towarzystwie Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW ppłk Zbigniewa Gospodarowicza wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Zakończony Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie kursu obronnego - 26 października 2018 r.

W dniu 26 października 2018 roku zakończył się kolejny 5-cio dniowy kurs obronny dla 27 pracowników ds. obronnych zatrudnionych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN ppłk dr Andrzej Soboń w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj., obejmujące pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj., przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN ppłk dr Andrzej Soboń, który w towarzystwie kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie obronne pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj. W latach 2009-2018 zrealizowano 60 edycji tych kursów, w których uczestniczyło ponad 1340 osób. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

INTEGRACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA Z PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – Seminarium naukowe w AszWoj - 23 maja 2018 r.

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonali: płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski - prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj oraz płk dr hab. Sylwester Kurek - prodziekan ds. dydaktycznych WBN.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, administracji publicznej oraz przedstawiciele kierownictwa Akademii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Licznie reprezentowany był organizator seminarium w osobach kierownictwa i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Zasadniczym celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa debaty oraz wymiany poglądów ekspertów (teoretyków, jak i praktyków) w zakresie określenia potrzeb oraz możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa i na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Główny problem badawczy seminarium został zawarty w pytaniu: Czy, a jeśli tak to w jakim zakresie integrować wysiłki struktur przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla lepszego wykorzystania ich potencjału w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny?

W części pierwszej seminarium, moderowanej przez prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego zostały wygłoszone cztery referaty główne stanowiące wprowadzenie do dalszej dyskusji. Treść merytoryczna referatów wpisała się w główny problem badawczy seminarium i dotyczyła oceny stanu prawnego oraz wybranych problemów związanych z możliwymi obszarami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

Część druga seminarium, której moderatorem był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, to dyskusja nad wybranymi problemami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce. Głos w dyskusji zabrali praktycy (Andrzej Zygmunt – przedstawiciel NIK; dr Robert Dynak - SP w Pułtusku; płk rez. mgr. Andrzej Dybowski - UW w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz przedstawiciele środowiska akademickiego (prof. dr hab. Waldemar Kitler; dr hab. Janusz Falecki; dr Wiesław Krzeszowski). W dyskusji zostały przedstawione uwarunkowania formalno-prawne oraz doświadczenia praktyczne dotyczące całego spektrum zadań realizowanych przez administrację publiczną w przedmiotowym zakresie. Ważnym elementem dyskusji było wskazanie możliwych kierunków integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.

W podsumowaniu seminarium dr hab. Marian Kuliczkowski odnosząc się do wygłoszonych referatów głównych oraz dyskusji, stwierdził, że cel główny seminarium dotyczący określenia możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP został osiągnięty. Podkreślił, że zorganizowane seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim dysponuje nauka i praktyka - do broni intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Na zakończenie seminarium dr hab. inż. Marian Kuliczkowski dziękując wszystkim jego uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział zapowiedzieli kontynuację spotkań teorii i praktyki w przedmiotowym zakresie w formie seminariów i konferencji naukowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN, a przeprowadzenie w nim szerokiej dyskusji naukowej oraz konfrontacji teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami w przedmiotowym zakresie jest sukcesem jego organizatorów.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego - 13 października 2017 r.

W dniu 13 października 2017 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia wszyscy jego uczestnicy uzupełniali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Pokaz możliwości Centrum uatrakcyjnił szkolenie oraz wskazał na korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Zaplanowane w planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz ekspertów z administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia. Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Akademii obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Szkolenie obronne dla pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów - 26-28 czerwca 2017 r.

W dniu 28 maja 2017 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 32 pracowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Inauguracji szkolenia dokonali prodziekan ds. dydaktycznych ASzWoj płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski oraz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów Pan Wojciech Sawicki.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z problematyką geostrategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także wybranymi zagadnieniami przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej. Program kursu został wzbogacony o zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Zaplanowane w planie szkolenia zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był jego kierownik dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów Pana Wojciecha Sawickiego oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej w ramach krótkoterminowych komercyjnych kursów obronnych. Zasady tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego - 19 maja 2017 r.

W dniu 19 maja 2017 roku w auli Biblioteki Głównej ASzWoj odbyła się konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego. Temat konferencji to „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO – 2016”. Przedsięwzięcie, było kontynuacją spotkań „teorii i praktyki” w przedmiotowym zakresie, zostało zorganizowane przez Katedrę Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Celem konferencji była wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także identyfikacja kierunków dalszego doskonalenia tych przygotowań w świetle przeprowadzonego w 2016 roku strategicznego przeglądu obronnego (program konferencji w załączeniu).

Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, witając gości i uczestników konferencji podkreślił duże znaczenie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz nawiązał do sylwetki dostojnego Jubilata. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj prof. dr hab. Tomasz Żyro w swoim wystąpieniu przedstawił działalność dydaktyczno-naukową prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego.

Część I naukowa konferencji, której moderatorem był płk dr hab. Tomasz Kośmider (Akademia Sztuki Wojennej), dotyczyła pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP oraz możliwości włączenia przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego do procesu przygotowań obronnych.

W części II jubileuszowej konferencji, której moderatorem był prof. dr hab. Maciej Marszałek, została uhonorowana działalność dydaktyczna i naukowa prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego z okazji jubileuszu 70-lecia jego urodzin. Wygłoszona została laudacja na cześć Jubilata oraz głos zabrali jego doktoranci i zaproszeni goście, a także odbyła się prezentacja książki jubileuszowej pt. „Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego.

Następnie głos zabrał Jubilat, który podziękował wszystkim uczestnikom za życzenia oraz przedstawił najciekawsze etapy swojej drogi naukowo-dydaktycznej, dokumentując je prywatnymi fotografiami. Na zakończenie swojego wystąpienia Jubilat zaprosił wszystkich przybyłych gości uczestniczących w Konferencji na uroczysty lunch.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezes Towarzystwa Wiedzy Obronnej a wsparcie sponsoringiem udzielił Rolls-Royce Polnad Sp. z o.o oraz Starosta Pułtuski.

Opracował: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz ppłk dr Andrzej Soboń
Fotografie: Jagoda Gawliczek

Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców - 19 maja 2017 r.

W dniu 19 maja 2017 r. zakończył się 5-cio dniowy kurs obronny dla 18 pracowników realizujących zadania obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej.

Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Inauguracji szkolenia dokonała dr Marzena Żakowska - prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwie.

Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj związane z pokazem możliwości wykorzystania przez organy administracji publicznej techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe.

W dniu 19 maja 2017 r. uczestnicy kursu wzięli udział w konferencji naukowej nt. „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO – 2016”. Wymiana poglądów praktyków oraz przedstawicieli nauki w przedmiotowym zakresie stanowiły dla uczestników kursu wartość dodaną do zrealizowanego programu szkolenia. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu, w Sali Tradycji Akademii, dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr. hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie kierownika kursów obronnych dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie - Interdisciplinarity in Security Studies” - 26 kwietnia 2017 r.

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach o bezpieczeństwie wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych. Problematyka ta stała się przedmiotem dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2017 r. przez Akademię Sztuki Wojennej wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołą Policji oraz partnerami zagranicznymi: Matej Bel University, Banská Bystrica (Słowacja), New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria), Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu (Rumunia), Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bułgaria), Silesian University, Opawa (Czechy).

Konferencja przygotowana w ramach projektu naukowo-badawczego kierowanego przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera stanowi cykliczne przedsięwzięcie naukowe, ukierunkowane na kwestię teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj prof. dr hab. Tomasz Żyro, witając gości i uczestników konferencji podkreślił, że „Określenie tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz związana z nią metodologia, paradygmaty oraz kierunki badań i kształcenia stanowi otwarty problem badawczy”.

Wiceminister Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, otwierając konferencję zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania niekonwencjonalnych formuł badawczych stosowanych w naukach o bezpieczeństwie uwzględniających wpływ nowych dyscyplin naukowych – z punktu widzenia rezultatów studiów nad bezpieczeństwem. Natomiast przewodniczący Sekcji Nauk o Bezpieczeństwie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpienia odniósł się do kwestii interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwie.

Pierwszy panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Sztuki Wojennej), dotyczył modeli narodowych nauk o bezpieczeństwie (Security Studies). Referaty wygłosili: dr Lars Hedstrom – Swedish Defence University (Sztokholm), dr Olavi Janes z Baltic Defence College (Tartu), dr Alexander Niedermeier reprezentujący Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg), prof. dr hab. Andrzej Glen (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlca), płk prof. dr Svilen Stefanov z Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo, mł. insp. dr Krzysztof Łojek z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr Kateřina Tvrdá z Silesian University w Opawie.

W panelu drugim, prowadzonym przez płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera (Akademia Sztuki Wojennej) prelegenci: prof. dr hab. Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Waldemar Kitler z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. Janusz Gierszewski z Akademii Pomorskiej, dr Krzysztof Cebul z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Sylwia Jaskuła z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz prof. dr. hab. Mieczysław Poniewski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL koncentrowali się na transdyscyplinarności badań w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

Trzecia część, której moderatorem był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski (Akademia Sztuki Wojennej) poświęcona była problematyce przygotowań niemilitarnych w środowisku bezpieczeństwa. Referaty wygłosili: gen. bryg. prof. dr Rudolf Urban (University of Defence, Brno), gen. bryg. prof. dr Ghita Barsan (Nicolae Bălcescu Land Forces Academy, Sibiu), płk prof. dr Svilen Stefanov (Vasil Levski National Military University), prof. dr hab. Boris Sokolov (visiting professor Akademii Sztuki Wojennej), prof. dr hab. Juliana Karakaneva (New Bulgarian University, Sofia) oraz ppłk dr Andrzej Soboń z Akademii Sztuki Wojennej.

Problematyka zaprezentowana w czasie konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem jej uczestników (reprezentujących 12 państw), o czym świadczy zarówno ożywiona dyskusja, kończąca każdy z paneli, jak i bardzo wysoka frekwencja. Obrady podsumował prof. dr hab. Waldemar Kitler, zwracając uwagę na potrzebę poszukiwania i efektywnego wdrażania nowych formuł badawczych i edukacyjnych. Pokłosiem konferencji, której kolejne edycje są już zaplanowane, będzie publikacja zawierająca najnowsze wyniki badań odnoszące się do teoretycznych i formalnych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie obronne w praktyce - Ćwiczenie Wydziałowe „KRYZYS-2017” w Akademii Sztuki Wojennej - 24-28 kwietnia 2017 r.

W dniach 24 - 28 kwietnia 2017r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj studenci stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wzięli udział w Ćwiczeniu Wydziałowym pod kryptonimem „KRYZYS-2017” nt. "Działanie organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych". W ramach ćwiczenia studenci mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej w przedmiotowym zakresie.

Założenia do ćwiczenia oraz jego scenariusz został opracowany przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Katedry Przygotowań Obronnych Państwa WBN ASzWoj w składzie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski; dr hab. Bogdan Michailiuk; dr hab. inż. Jarosław Solarz; ppłk dr Jacek Stempień oraz mgr Zenon Sobejko.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności studentów w realizacji zadań i zasad działania w ramach zarządzania kryzysowego oraz reagowania obronnego na obszarze województwa oraz powiatu, a także umiejętności współpracy poszczególnych grup funkcjonalnych (osób funkcyjnych) na stanowiskach kierowania organów administracji publicznej. Ponadto doskonalono umiejętności zespołów ćwiczących w realizacji zadań stałego dyżuru (SD) oraz wybranych zadań operacyjnych na szczeblu województwa oraz starostwa powiatowego w stanie „Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu” - przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów kierowania i aplikacji wspomagających ten proces.

W ramach realizacji zadań objętych ćwiczeniem studenci, wchodzący w skład Zespołów Zarządzania Kryzysowego, dokonali oceny sytuacji na terenie województwa (powiatu i gminy) oraz wypracowali propozycje i przedstawili decyzję Wojewody dotyczącą problemu uchodźców, a także decyzje Starosty dotyczące realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Ponadto, w zespołach ćwiczących, na bieżąco: analizowano sytuacje wynikające z podgrywki do ćwiczenia; podejmowano decyzje dotyczące ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów i zapewnienie warunków do jej przetrwania. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

Z organizacją oraz przebiegiem ćwiczenia zapoznał się dziekan WBN prof. dr. hab. Tomasz Żyro, który w towarzystwie dyrektora IBP płk dr hab. Tomasza Kośmidera odwiedził ćwiczące zespoły. Goście wzięli udział w przygotowanej i prowadzonej przez studentów konferencji prasowej poświęconej sytuacji kryzysowej w ćwiczącym województwie i powiatach.

W ćwiczeniu „KRYZYS-2017″ założono konieczność podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań realizowanych w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: planowania oraz reagowania, na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, jaką była powódź. Tę sytuację kryzysową dopełniały inne zdarzenia jak: skażenie epidemiologiczne, ataki terrorystyczne, pożary obiektów przemysłowo-użytkowych. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

Podsumowując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności studentów w zakresie podejmowania zadań i zasad ich realizacji w ramach zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego na obszarze województwa, powiatu i gminy w stanie „gotowości obronnej państwa czasu kryzysu” oraz w sytuacji wprowadzenia drugiego i trzeciego stopnia alarmowego. Doskonalono współdziałanie poszczególnych grup i osób funkcyjnych na stanowiskach WZZK i PZZK oraz umiejętności podejmowania decyzji podczas określonych w ćwiczeniu sytuacji kryzysowych.

Uroczystego zakończenia ćwiczenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coraz większą rolę wykorzystania techniki komputerowej, przez organy administracji publicznej, w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe. Podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w ćwiczeniu oraz kierownictwu ćwiczenia, a także pracownikom CSiKGW ASzWoj za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Ćwiczenia Wydziałowego „KRYZYS-2017”.

Opracowanie: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

SEMINARIUM NAUKOWE - Integracja zarządzania kryzysowego i ochrony ludności z przygotowaniami obronnymi państwa - 12 grudnia 2016 r.

12 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Akademii Sztuki Wojennej odbyło się seminarium naukowe nt.: Wybranych aspektów integracji zarządzania kryzysowego i ochrony ludności z przygotowaniami obronnymi państwa.

Przedsięwzięcie stanowiło efekt wspólnej pracy Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Katedry Przygotowań Obronnych Państwa, którą opieką objął dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomasz Kośmider.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, administracji publicznej oraz przedstawiciele kierownictwa Akademii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Licznie reprezentowany był organizator seminarium w osobach kierownictwa i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Zasadniczym celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa debaty oraz wymiany poglądów ekspertów (teoretyków, jak i praktyków) w zakresie integracji przedsięwzięć realizowanych w ramach systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności z przygotowaniami obronnymi w Polsce.

Podczas seminarium dokonano diagnozy realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz przygotowań obronnych państwa, a także wskazano możliwe kierunki (obszary) ich integracji, które będą sprzyjać doskonaleniu zamierzeń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

W części pierwszej seminarium zostały wygłoszone trzy referaty główne stanowiące wprowadzenie do dalszej dyskusji. Wybrane problemy przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego omówił dr. hab. Marian Kuliczkowski, wskazując ich miejsce w oraz możliwe kierunki integracji w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Wystąpienie płk. dr. Mieczysława Malca dotyczyło problematyki integracji zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych państwa w kontekście Strategicznego Przeglądu Obronnego – 2016. Natomiast mgr. Zenon Sobejko w swoim referacie uzasadnił konieczność podjęcia prac związanych z integracją zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych państwa zarówno na poziomie krajowym, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego.

Podczas przerwy w obradach uczestnicy seminarium pod nadzorem Pana Marka Szewczyka zwiedzili Salę Tradycji Akademii.

Część druga seminarium, której moderatorami byli dr hab. Bogdan Michailiuk oraz dr hab. Marian Kuliczkowski, to dyskusja nad wybranymi problemami integracji zarządzania kryzysowego z przygotowaniami obronnymi państwa. Głos w dyskusji zabrali: prof. dr hab. Waldemar Kitler; dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha; dr Robert Dynak; dr Krzysztof Gąsiorek; mgr Mirosław Sobolewski oraz płk dr Mieczysław Malec. W wystąpieniach zostały zaprezentowane istotne zagadnienia związane z dotychczasowym stanem wiedzy oraz doświadczeniami praktyków w przedmiotowym zakresie. Dotyczyły one możliwości oraz sposobów prowadzenia integracji zarządzania kryzysowego z przygotowaniami obronnymi w Polsce. W dyskusji wskazano na liczne ograniczenia prawno-organizacyjne w tym zakresie. Należy podkreślić, że wskazane kierunki integracji zarządzania kryzysowego z przygotowaniami obronnymi w Polsce mają istotne znaczenie przede wszystkim dla szczebla terenowego (województw, powiatów i gmin), ponieważ upraszczają i podnoszą efektywność ich działania zarówno w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny. Mogą one zostać wprowadzone w ramach istniejącego po¬rządku konstytucyjnego, ale proces integracji będzie wymagał zmiany szeregu aktów prawnych, z ustawami włącznie.

W podsumowaniu panelu drugiego, odnosząc się do wygłoszonych referatów głównych, dr hab. M. Kuliczkowski stwierdził, że cel główny seminarium tj. „dokonanie oceny realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i przygotowań obronnych państwa oraz wskazanie możliwych kierunków (obszarów) ich integracji” został osiągnięty. Podkreślił że zorganizowane seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim dysponuje nauka i praktyka - do broni intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego. Doprowadzenie do zorganizowania seminarium i przeprowadzenie w nim szerokiej dyskusji naukowej oraz konfrontacji teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami w przedmiotowym zakresie jest sukcesem jego organizatorów.

Na zakończenie seminarium dr hab. M. Kuliczkowski oraz dr hab. B. Michailiuk, dziękując wszystkim jego uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział zapowiedzieli kontynuację spotkań „teorii i praktyki” w przedmiotowym zakresie w formie seminariów i konferencji naukowych.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego - 9 grudnia 2016 r.

9 grudnia 2016 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców (9 pracowników administracji publicznej oraz 10 pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej).

Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Pokaz możliwości Centrum uatrakcyjnił szkolenie oraz wskazał na korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Zaplanowane w planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie Pana Andrzeja Dybowskiego oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Konferencja metodyczna WKO w ASzWoj - 30 lisopada 2016 r.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Konferencja Metodyczna Wyższych Kursów Obronnych.

Celem konferencji było podsumowanie czteroletniego okresu realizacji zlecenia powierzonego Akademii Sztuki Wojennej na lata 2013-2016, po ogłoszonym w 2012 roku przetargu na organizację i prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych oraz podsumowanie ostatniego 2016 roku realizacji WKO.

W konferencji uczestniczyli:

 • Zastępca Dyrektora DSiPO MON – płk dr Leszek Pagórek;
 • Przedstawiciel DSiPO MON – płk dr Mariusz Wojciszko;
 • Przedstawiciel DSiPO MON – Pan Krzysztof Puka;
 • Prorektor ds. Dydaktycznych ASzWoj – płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski;
 • Kanclerz ASzWoj – dr Tomasz Baszczyński;
 • Kwestor Zastępca Kanclerza ASzWoj – dr Małgorzata Ewa Milian-Pogonowska;
 • Dyrektor IBP WBN – płk dr hab. Tomasz Kośmider;
 • Zastępca Dyrektora IBP WBN – dr Krzysztof Gąsiorek;
 • Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych IBP WBN – dr hab. Marian Kuliczkowski;
 • Kierownik WKO – płk rez pil. Lesław Dubaj.

W trakcie konferencji dokonano podsumowania okresu 2013-2016, a także ostatniego roku realizacji zlecenia organizacji i prowadzenia Wyższych Kursów Obronnych.

Omówiono osiągnięcia oraz bardzo nieliczne błędy i potknięcia jakich nie zdołano uniknąć zarówno ze strony zleceniodawcy jak też organizatora.

Ponadto w trakcie konferencji podzielono się spostrzeżeniami dotyczącymi problemu tworzenia programu szkolenia w dobie dynamicznie zmieniającego się środowiska, gdzie szczegółowe cele szkolenia winny być wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa.

Szczególną uwagą zwrócono na potrzebę integracji problemów obronności z zarządzaniem kryzysowym w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, a także podstawach prawnych zapewniających ciągłość funkcjonowania państwa nie tylko w czasie pokoju, ale również w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego i wojny.

Zastępca Dyrektora DSiPO oraz Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj złożyli wszystkim prowadzącym zajęcia, a także bezpośrednio uczestniczącym w przygotowaniu i prowadzeniu WKO oraz uczestniczącym w konferencji podziękowania za poświęcony czas w realizację tego przedsięwzięcia i za twórczy udział w konferencji.

opr. Adam Zgryza

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego pracowników administracji publicznej - 24 - 28 października 2016 r.

W dniu 28 października 2016 r. zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Inauguracji szkolenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomasz Kośmider.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwie. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj związane z pokazem możliwości wykorzystania przez organy administracji publicznej techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr. hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie szkolenia obronnego pracowników ds. obronnych z województwa lubelskiego - 20 - 24 czerwca 2016 r.

W dniu 24 czerwca 2016 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników realizujących zadania obronne w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu z województwa lubelskiego (20 osób). Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider, kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności IBP WBN ppłk dr inż. Jacek Stempień oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej w województwie. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe. Pokaz możliwości Centrum oraz lekcja historii w Zamku Królewskim uatrakcyjniły program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON dr. hab. Tomasz Kośmider, który w towarzystwie dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego UW Pana Andrzeja Odyńca wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

W ramach podziękowań za wspólną współpracę dr. hab. Tomasz Kośmider wręczył ryngraf logowany Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego UW.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zarządzanie kryzysowe w praktyce - Podróż studyjna do Pułtuska - 23 maja 2016 r.

W dniu 23 maja 2016 r. studenci II roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotu: „Służby, inspekcje i straże w zarządzaniu kryzysowym”, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Opiekunem grupy był pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WBN AON dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

Celem podróży studyjnej było poszerzenie teoretycznej wiedzy studentów w zakresie zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym.

Studentów powitał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku dr Robert Dynak oraz st.bryg. mgr inż. Henryk Krasucki Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku , którzy przedstawili program pobytu oraz plan zajęć. W części teoretycznej dr Robert Dynak przedstawił istotę zadań i sposoby realizacji sytuacji kryzysowych w starostwie powiatowym.

W drugiej części st.bryg. mgr inż. Henryk Krasucki przedstawił istotę działania systemu KSRG oraz działania Straży Pożarnej w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Po części teoretycznej studenci pod nadzorem Pana Komendanta Henryka Krasuckiego zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz ze stanowiskiem kierowania PCZK. Poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych. Mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie.

Po zajęciach w Wydziale Zarządzania Kryzysowego studenci uczestniczyli w pokazie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zaprezentowany został nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy oraz przekazane informacje dotyczące możliwości jego użycia w różnych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Zamku Pułtuskim, miejscu wielu wydarzeń historycznych, gdzie przebywał między innymi Napoleon Bonaparte. Z punktu widokowego na zamkowej wieży studenci mogli podziwiać najdłuższy w Europie rynek miasta.

W ramach podziękowań za wspólną współpracę opiekun grupy wręczył ryngraf logowany Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku Panu dr. Robertowi Dynakowi.

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki wieloletniej współpracy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze Starostą Pułtuskim Panem Janem Zalewskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN. Opiekunem grupy był pracownik naukowy Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Opracował: Bartosz Michalski, Marian Kuliczkowski

Jubileuszowy 40 kurs obronny w AON - Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych resortu finansów - 18 - 20 maja 2016 r.

W dniu 20 maja 2016 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 54 pracowników resortu finansów. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy realizujących zadania obronne w Ministerstwie Finansów oraz Izbach Skarbowych, Izbach Celnych i Urzędach Kontroli Skarbowej.

Inauguracji szkolenia dokonali zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON dr inż. Krzysztof Gąsiorek, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów Grzegorz Brandebura oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia uczestnicy szkolenia zapoznali się z problematyką geostrategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także wybranymi zagadnieniami przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe. Ponadto uczestnicy szkolenia zwiedzili Salę Tradycji Akademii Obrony Narodowej.

Zaplanowane w Planie szkolenia zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Prodziekan do spraw studenckich dr Dąbrówka Smolny, która w obecności kierownika kursu dr hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego wręczyła wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej w ramach krótkoterminowych komercyjnych kursów obronnych. Zasady tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Szkolenie obronne pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - 18 - 22 kwietnia 2016 r.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników jednostek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe uatrakcyjniły program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dr. Krzysztof Gąsiorek z-ca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON, który w towarzystwie przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW Pana Stefana Nowika wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie obronne w praktyce - ćwiczenie „KRYZYS’16” w CSiKGW AON - 7 - 11 marca 2016 r.

W dniach 7 – 11 marca 2016 r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON studenci stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wzięli udział w ćwiczeniu wydziałowym pod kryptonimem „KRYZYS’16” nt. "Działanie organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych". W ramach ćwiczenia studenci mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej w przedmiotowym zakresie.

Założenia do ćwiczenia oraz jego scenariusz został opracowany przez zespół pracowników Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WBN AON w składzie: dr hab. inż. M. Kuliczkowski; dr J. Solarz oraz mgr Z. Sobejko.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności studentów w realizacji zadań i zasad działania w ramach zarządzania kryzysowego oraz reagowania obronnego na obszarze województwa oraz powiatu, a także umiejętności współpracy poszczególnych grup funkcjonalnych (osób funkcyjnych) na stanowiskach kierowania organów administracji publicznej. Ponadto doskonalono umiejętności zespołów ćwiczących w realizacji zadań stałego dyżuru (SD) oraz wybranych zadań operacyjnych na szczeblu województwa oraz starostwa powiatowego w stanie „Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu” - przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów kierowania i aplikacji wspomagających ten proces.

W ramach realizacji zadań objętych ćwiczeniem studenci, wchodzący w skład Zespołów Zarządzania Kryzysowego, dokonali oceny sytuacji na terenie województwa (powiatu i gminy) oraz wypracowali propozycje i przedstawili decyzję Wojewody dotyczącą problemu uchodźców, a także decyzje Starosty dotyczące realizacji zadań zarządzania kryzysowego w tym wynikających z wprowadzenia II stopnia alarmowego „Bravo”. Ponadto, w zespołach ćwiczących, na bieżąco: analizowano sytuacje wynikające z podgrywki do ćwiczenia; podejmowano decyzje dotyczące ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów i zapewnienie warunków do jej przetrwania. Równolegle realizowano określone w ćwiczeniu zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

W ćwiczeniu „KRYZYS’16″ założono konieczność podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań realizowanych w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: planowania oraz reagowania, na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, jaką była powódź. Tę sytuację kryzysową dopełniały inne zdarzenia jak: skażenie epidemiologiczne, ataki terrorystyczne, pożary obiektów przemysłowo-użytkowych.

Podsumowując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności studentów w zakresie podejmowania zadań i zasad ich realizacji w ramach zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego na obszarze województwa, powiatu i gminy w stanie „gotowości obronnej państwa czasu kryzysu” oraz w sytuacji wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego „Bravo”. Doskonalono współdziałanie poszczególnych grup i osób funkcyjnych na stanowiskach WZZK i PZZK oraz umiejętności podejmowania decyzji podczas określonych w ćwiczeniu sytuacji kryzysowych.

Uroczystego zakończenia ćwiczenia dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coraz większą rolę wykorzystania techniki komputerowej, przez organy administracji publicznej, w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe. Podziękował pracownikom CSiKGW oraz koordynatorom ćwiczenia dr. hab. inż. Marianowi Kuliczkowskiemu, dr. inż. Jarosławowi Solarzowi oraz mgr Zenonowi Sobejce za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia wydziałowego „KRYZYS’16”.

Opracowanie: Magdalena Sławińska
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców - 4 marca 2016 r.

W dniu 4 marca 2016 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON dr Krzysztof Gąsiorek, który w towarzystwie kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w ramach krótkoterminowych (komercyjnych) kursów obronnych realizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Nadanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie - 16 lutego 2016 r.

„Wdzięczność jest pamięcią serca …. Człowiek,
który zapomina o wdzięczności, przesypia życie”

Stevenson Robert Louis

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,
Przyjaciele,

Informuję niniejszym, że w dniu 16 lutego 2016 roku zakończyło się "moje" postępowanie habilitacyjne. Uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON nadano mi tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Moje osiągnięcie nie byłoby możliwe bez Was, przyjaznych mi osób, które spotkałem na swojej drodze zawodowej w jednostkach wojskowych WOPK, Sztabie Generalnym WP, Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować gronu profesorskiemu Wydziału, a także wszystkim współpracownikom z Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za okazaną mi pomoc i życzliwość. Żywię przy tym nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy w realizacji wielu projektów.

Pragnę w szczególny sposób podziękować członkom komisji habilitacyjnej za pozytywną ocenę mojego dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego przedstawionego w habilitacji.

Z wyrazami szacunku,
Marian Kuliczkowski - świeżo "upieczony" dr hab.

Przygotowania obronne państwa w teorii i praktyce.
Podróż studyjna do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - 12 stycznia 2016 r.

W dniu 12 stycznia 2016 r. studenci III roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Administracja, w ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotu: Administracja publiczna w przygotowaniach obronnych państwa, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Celem podróży studyjnej było poszerzenie teoretycznej wiedzy studentów w zakresie planowania i organizacji realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym o praktyczne aspekty tych przygotowań na poziomie starostwa powiatowego.

Studentów powitał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku dr Robert Dynak, który przedstawił program pobytu oraz prowadzących zajęcia. W części teoretycznej dr Robert Dynak oraz inspektor ds. obronnych WZK mgr Janusz Kujawa przedstawił istotę planowania i organizacji realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz wybrane dokumenty planistyczne.

Po części teoretycznej studenci pod nadzorem inspektora ds. obronnych WZK mgr Mariusza Koczary zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych. Mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie.

Po zajęciach w Wydziale Zarządzania Kryzysowego studenci uczestniczyli w pokazie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zaprezentowany został nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy oraz przekazane informacje dotyczące możliwości jego użycia w różnych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Zamku Pułtuskim, miejscu wielu wydarzeń historycznych, gdzie przebywał między innymi Napoleon Bonaparte. Z punktu widokowego na zamkowej wieży studenci mogli podziwiać najdłuższy w Europie rynek miasta.

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki wieloletniej współpracy dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze starostą pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN. Opiekunem grupy był pracownik naukowy Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej w województwie - 4 grudnia 2015 r.

W dniu 4 grudnia 2015 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej w województwie (20 osób). Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Inauguracji szkolenia dokonali: Prodziekan WBN AON płk dr hab. Juliusz Tym oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej w województwie. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej, na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dziekan WBN AON płk dr hab. Ryszard Niedźwiecki, który w towarzystwie dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk. dr. hab. Tomasza Kośmidera wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Rozpoczęcie szkolenia obronnego dla pracowników administracji publicznej - 30 listopada 2015 r.

W dniu 30 listopada br. rozpoczęło się szkolenie 20 pracowników jednostek organizacyjnych administracji publicznej w województwie, w ramach krótkoterminowych kursów obronnych realizowanych w Akademii Obrony Narodowej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawuje Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON (kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski).

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej, a także poznanie zasad i procedur kierowania realizacją zadań obronnych w czasie kryzysu polityczno-militarnego.

W trakcie szkolenia uczestnicy kursu zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa i obronności RP, a także z kierunkami rozwoju pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz reagowania na zagrożenia polityczno-militarne.

Program kursu obejmuje warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w CSiKGW AON związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej.

Inauguracji szkolenia dokonali: prodziekan WBN AON płk dr hab. Juliusz Tym oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Przygotowania obronne państwa w teorii i praktyce – szkolenie obronne pracowników IMGW-PIB w AON - 28 października 2015 r.

W dniu 28 października 2015 roku zostało zrealizowane szkolenie obronne dla kadry kierowniczej oraz pracowników wyznaczonych do prowadzenia spraw obronnych w Instytucie Metrologii Gospodarki Wodnej (30 osób). Uroczystego rozpoczęcia szkolenia dokonał przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz dyrektor IMGW Pan Przemysław Łagodzki.

W trakcie szkolenia wszyscy jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa prowadzonych w administracji publicznej oraz aspektów wojskowego wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program szkolenia.

Szkolenia było prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON, a za organizację kursu i realizację planu szkolenia odpowiedzialny był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację szkolenia, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Przygotowania obronne przedsiębiorców w teorii i praktyce – zakończenie kursu obronnego - 16 października 2015 r.

W dniu 16 października 2015 roku zakończył się kurs obronny, w którym uczestniczyło 19 pracowników jednostek organizacyjnych Grupy PKP. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie tych przygotowań.

Inauguracji szkolenia dokonali: Prodziekan WBN AON płk dr hab. Juliusz Tym oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider.

W trakcie szkolenia uczestnicy kursu zapoznali się z problematyką bezpieczeństwa i obronności RP, a także z kierunkami rozwoju pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz reagowania na zagrożenia polityczno – militarne. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON, a za organizację kursu i realizację planu szkolenia odpowiedzialny był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – kierownik kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonali: prodziekan WBN AON płk dr hab. Juliusz Tym oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider, którzy wręczyli wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego - AON 17 czerwca 2015 r.

Szkolenie obronne starostów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - przygotowania obronne w teorii i praktyce.

W dniu 17 czerwca 2015 roku zakończył się kurs obronny dla starostów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędu wojewódzkiego oraz ekspert z KWP w Olsztynie. Uroczystego rozpoczęcia kursu dokonał prodziekan WBN AON płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych w administracji publicznej. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON oraz pokaz uzbrojenia w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, a także lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego uatrakcyjniły program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który w towarzystwie Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW Pana Janusza Bazydło wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Fot. Krzysztof Kowalski

Zarządzanie kryzysowe w praktyce – podróż studyjna do Pułtuska 26 maja 2015 r.

W dniu 26 maja 2015 r. studenci II roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotów: Służby, straże i inspekcje w zarządzaniu kryzysowym oraz Podstawy Ochrony ludności i ratownictwa, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Celem podróży studyjnej było poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy studentów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i ratownictwa .

Studentów powitał dyrektor pułtuskiego WZK dr Robert Dynak, który przedstawił program pobytu oraz prowadzących zajęcia. W części teoretycznej: Komendant Powiatowy PSP w Pułtusku – st. bryg. Henryk Krasucki omówił ”Strukturę organizacyjną oraz zadania Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku”, a inspektor ds. obronnych WZK mgr Janusz Kujawa przedstawił „Istotę i zawartość Planu Zarządzania Kryzysowego powiatu pułtuskiego”. Po części teoretycznej studentom zostały przedstawione wybrane dokumenty planistyczne.

W drugiej części zajęć studenci poznali praktyczne aspekty działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku, gdzie dodatkową atrakcją było uruchamianie procedur działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych.

Program pobytu w Pułtusku uatrakcyjnił pokaz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz pobyt w Muzeum Regionalnym, gdzie studenci zapoznali się z historią i teraźniejszością miasta.

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki wieloletniej współpracy dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze starostą pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN. Opiekunem grupy był pracownik naukowy Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WBN AON dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

Oprac. Marta KACZYŃSKA, dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

Zarządzanie kryzysowe oraz realizacja zadań obronnych w praktyce - AON 18 - 22 maja 2015 r.

Udział studentów WBN w ćwiczeniu "Kryzys'15"

W dniach 18–22 maja 2015 r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON studenci stacjonarnych studiów I stopnia z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne wzięli udział w ćwiczeniu wydziałowym pod kryptonimem "Kryzys'15" nt. "Działanie organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych". W ramach ćwiczenia studenci mieli możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania kryzysowego.

Założenia do ćwiczenia oraz jego scenariusz został opracowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WBN AON: płk dr hab. D. Majchrzak; dr hab. inż. M. Kuliczkowski; dr J. Solarz; mgr Z. Sobejko.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności studentów w realizacji zadań i zasad działania w ramach zarządzania kryzysowego oraz systemu realizacji zadań obronnych na obszarze województwa i powiatu, a także umiejętności współpracy poszczególnych grup funkcjonalnych (osób funkcyjnych) w pracy na stanowiskach kierowania organów administracji publicznej. Ponadto doskonalono umiejętności zespołów ćwiczących w realizacji zadań stałego dyżuru (SD) oraz wybranych zadań operacyjnych na szczeblu województwa oraz starostwa powiatowego w stanie „Gotowości Obronnej Państwa Czasu Kryzysu” - przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów kierowania i aplikacji wspomagających ten proces.

W ramach realizacji zadań objętych ćwiczeniem studenci, wchodzący w skład Zespołów Zarządzania Kryzysowego, dokonali oceny sytuacji na terenie województwa (powiatu i gminy) oraz wypracowali propozycje i przedstawili decyzję Wojewody dotyczącą problemu uchodźców, a także decyzje Starosty dotyczące realizacji zadań zarządzania kryzysowego w tym wynikających z wprowadzenia II stopnia alarmowego „Bravo”. Ponadto, w zespołach ćwiczących, na bieżąco: analizowano sytuacje wynikające z podgrywki do ćwiczenia; podejmowano decyzje dotyczące ewakuacji ludności z zagrożonych obszarów i zapewnienie warunków do przetrwania oraz realizowano określone zadania operacyjne przekazywane do zespołów ćwiczących w ramach systemu Stałego Dyżuru.

W ćwiczeniu „Kryzys15″ założono konieczność podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań realizowanych w dwóch fazach zarządzania kryzysowego: planowania oraz reagowania, na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej, jaką była powódź. Tę sytuację kryzysową dopełniały inne zdarzenia jak: skażenie epidemiologiczne, ataki terrorystyczne, pożary obiektów przemysłowo-użytkowych.

Podsumowując, ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności studentów w zakresie: podejmowania zadań i zasad ich realizacji w ramach zarządzania kryzysowego oraz systemu realizacji zadań obronnych na obszarze województwa, powiatu i gminy w stanie gotowości obronnej państwa czasu „kryzysu” i w sytuacji wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego Bravo; umiejętności współpracy poszczególnych grup i osób funkcyjnych w pracy na stanowiskach kierowania; umiejętności podejmowania działań pod presją, w tym w na wypadek konieczności planowania doraźnego, umiejętności wykorzystania zautomatyzowanych systemów dowodzenia i aplikacji wspomagających proces kierowania; zdolności współpracy z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Szkolenie obronne dla wyższej kadry menedżerskiej PKP S.A. - 21 maja 2015 r.

W dniu 21 maja 2015 roku zostało zrealizowane szkolenie obronne dla wyższej kadry menedżerskiej PKP S.A. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – Dyrektorzy Zarządzający PKP S.A. oraz Dyrektorzy Departamentów PKP S.A. Centrala i Zastępcy Dyrektorów Departamentów PKP S.A. Centrala.

W trakcie szkolenia uczestnicy szkolenia zapoznali się z problematyką geostrategicznych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej i przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także wybranymi zagadnieniami planowania obronnego i przygotowań do militaryzacji. Program szkolenia został wzbogacony o zwiedzanie Sali Tradycji AON.

Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON, a za organizację i realizację planu szkolenia odpowiedzialny był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który w obecności Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP S.A. Centrala Mariana Ślimaka wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Przygotowania obronne państwa w teorii i praktyce – zakończenie kursu obronnego - 8 maja 2015 r.

W dniu 08 maja 2015 roku zakończył się kurs obronny w którym uczestniczyło 20 pracowników jednostek organizacyjnych Grupy PKP. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie tych przygotowań.

Inauguracji szkolenia dokonali: Prodziekan WBN AON płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider.

W trakcie szkolenia uczestnicy kursu zapoznali się z problematyką bezpieczeństwa i obronności RP, a także z kierunkami rozwoju pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz reagowania na zagrożenia polityczno – militarne. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON, a za organizację kursu i realizację planu szkolenia odpowiedzialny był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – kierownik kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonała prodziekan ds. studentów WBN AON dr Marlena Kornowska-Werner, która wręczyła wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Fot. Krzysztof Kowalski

Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym - Ogólnopolska konferencja naukowa - 7 maja 2015 r.

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych musi spajać działania wielu organów państwa – powiedział prorektor ds. dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej prof. dr hab. Paweł Cieślar otwierając w dniu 7 maja 2015 r. w imieniu rektora-komendanta ogólnopolską konferencję naukową „Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego”.

W gronie gości uczestniczących w otwarciu konferencji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sztabu Generalnego WP, reprezentanci dowódców RSZ, komendantów głównych Policji, Żandarmerii Wojskowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz przedstawiciele szkół wyższych.

Uczestnikami i głównymi adresatami konferencji byli przede wszystkim specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego: przedstawiciele środowisk naukowych; administracji rządowej; samorządu terytorialnego oraz Sił Zbrojnych RP, a także studenci AON.

Celem konferencji było dokonanie identyfikacji stanu przygotowania organów administracji publicznej, w tym resortu obrony narodowej, do realizacji zadań zarządzania kryzysowego, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, mających na celu poprawę efektywności ich działania w sytuacjach kryzysowych.

Program konferencji

Tematyka konferencji dotyczyła organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych z właściwym przygotowaniem organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i ćwiczeń oraz współdziałania podczas realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

Wystąpienia poszczególnych mówców podzielono na trzy sesje plenarne zatytułowane kolejno: „Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej”, „Resorty obrony narodowej i spraw wewnętrznych w systemie zarządzania kryzysowego” oraz „Wsparcie teleinformatyczne i psychologiczne działań zarządzania kryzysowego”.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące m.in.: organizacji i zadań systemu zarządzania kryzysowego; roli i zadań organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym; zasad współdziałania organów i podmiotów wykonawczych systemu zarządzania kryzysowego z resortem obrony narodowej; organizacji, zadań i zasad działania zespołów i centrów zarządzania kryzysowego; zasad obiegu i wymiany informacji oraz współpracy z mediami; organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, zespołów i centrów oraz podmiotów wykonawczych systemu oraz logistycznego zabezpieczenia i informatycznego wspomagania prowadzonych działań zarządzania kryzysowego.

Konferencja zorganizowana przez Zakład Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON była częścią cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. W rembertowskiej uczelni zorganizowano ją już po raz czwarty. Współorganizatorami wydarzenia byli: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Częstochowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dowódca operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki.

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Przedstawiciele AON na I Kongresie Organizacji Proobronnych - 20-21 marca 2015 r.

W dniu 21 maja 2015 roku zostało zrealizowane szkolenie obronne dla wyższej kadry menedżerskiej PKP S.A. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – Dyrektorzy Zarządzający PKP S.A. oraz Dyrektorzy Departamentów PKP S.A. Centrala i Zastępcy Dyrektorów Departamentów PKP S.A. Centrala.

Z udziałem wicepremiera-ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie w dniach 20-21 marca obradował I Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych. W kongresie uczestniczyło, według danych organizatorów, ok. 500 osób, w tym przedstawiciele ok. 280 szkół, w których działają klasy mundurowe oraz delegaci 120 stowarzyszeń i organizacji proobronnych.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był przede wszystkim zakresowi i zasadom współpracy resortu obrony narodowej ze stowarzyszeniami i organizacjami proobronnymi. Swoje stanowisko w tym zakresie wyrazili m.in. wicepremier-minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, podsekretarz stanu w MON dr Maciej Jankowski oraz dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Wesołowska. Ze słowami poparcia dla idei udziału organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa do uczestniczących w kongresie zwrócił się wicepremier-minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Dalsza część programu związana była z zebraniem założycielskim Federacji Organizacji Proobronnych (FOP). Siedem stowarzyszeń proobronnych współpracujących z Ministerstwem Obrony Narodowej zdecydowało się zawiązać federację. W skład federacji weszło pięć związków strzeleckich - nawiązujących do tradycji piłsudczykowskiego „Strzelca” (Związek Strzelecki Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec, Związek Strzelecki), Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz stowarzyszenie FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią). Funkcję prezesa Federacji objął gen. Bogusław Pacek -pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpienia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja. Zaznaczył miedzy innymi, że: „społeczne oczekiwanie oraz sytuacja bezpieczeństwa skłaniają do podejmowania w miarę szybkich kroków w ramach istniejącego prawa, ale w dłuższym horyzoncie czasowym i w uzasadnionych przypadkach nie należy wykluczać możliwości zmiany niektórych przepisów, o co już wnoszą niektóre organizacje. Następnie gen. Koziej, odczytał list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, do uczestników Kongresu. Prezydent, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP "z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuje społeczny zapał, entuzjazm i autentyczne zaangażowanie w sprawy obronności, zwłaszcza ze strony młodzieży. Nie sposób nie zauważyć, że spontaniczna aktywność stowarzyszeń i organizacji proobronnych w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. To dobrze świadczy o nas, Polakach, o naszym wspólnym, ogólnonarodowym postrzeganiu interesu narodowego".

W dalszej części obrad głos zabrał prezes nowopowstałej Federacji gen. Bogusław Pacek - profesor zwyczajny w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że formuła Federacji otwarta jest dla wszystkich organizacji proobronnych respektujących zasady apartyjności, apolityczności przestrzegania prawa oraz których działania są transparentne. Generał powiedział także, iż: [...] marzeniem zarządu Federacji jest to, by w Polsce doszło do dużej konsolidacji organizacji pro obronnych. Następnie rozpoczęły się wystąpienia poszczególnych organizacji pozarządowych, którym dano możliwość przybliżenia profilu swojej działalności oraz planów na przyszłość.

Konferencja była dla Akademii Obrony Narodowej doskonałą okazja zaprezentowania się w środowisku młodzieży zainteresowanej bezpieczeństwem i obronnością. Udział w Konferencji wzięli Rektor-Komendant AON płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski oraz Prorektor ds. Studentów dr Aneta Nowakowska-Krystman, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON: Prodziekan ds. Studentów dr Marlena Kornowska-Werner, dr Ilona Urlych dr Leszek Kanarski oraz dr hab. inż. Marian Kuliczkowski. Na uczelnianym stoisku prezentowana była oferta edukacyjną Akademii oraz zapraszenie do odwiedzenia kampusu w Rembertowie podczas zbliżającego się Dnia Otwartego w AON –11 kwietnia 2015 r.

Opracował. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Przygotowanie obronne w teorii i praktyce. Kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców - 9 - 13 marca 2015 r.

W dniu 13 marca 2015 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników realizujących zadania obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie tych przygotowań. W trakcie szkolenia uczestnicy kursu zapoznali się z problematyką bezpieczeństwa i obronności RP, a także z kierunkami rozwoju pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz reagowania na zagrożenia polityczno – militarne.

Inauguracji szkolenia dokonali: Prorektor ds. Dydaktycznych AON prof. dr hab. Paweł Cieślar, Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek oraz prodziekan WBN AON płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kielce - 13-14 stycznia 2015r.

W dniach 13-14 stycznia 2015 roku w Wyższej Szkole Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach odbyła się, współorganizowana przez wspomnianą uczelnię i Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Tegoroczna edycja poświęcona była organizacji bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Program konferencji

Celem konferencji było określenie roli i zadań samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto organizatorzy mieli na celu pogłębienie wiedzy i wymianę poglądów inspirowanych głównie praktycznym wymiarem troski o bezpieczeństwo małych ojczyzn.

Tematyka poruszana podczas tejże konferencji dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skupiając się w szczególności na znaczeniu tejże wartości dla pojedynczego człowieka i społeczności lokalnych.

W sesji głównej oraz czterech panelach problematycznych autorzy odnosili się w swoich wystąpieniach m. in. do: znaczenia edukacji dla bezpieczeństwa ludności, patriotyzmu i aktywności społeczności lokalnych.

Poza wyznaczonymi prawnymi i teoretycznymi podstawami bezpieczeństwa wskazano na aspekt praktycznego jego zapewnienia i doskonalenia (rozwoju). Wskazano znaczenie roli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, służb mundurowych i obywateli w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz planowania i realizacji zadań obronnych na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego jakim jest gmina, pełniąca na tym poziomie podziału administracyjnego państwa rolę (funkcję) koordynatora i gwaranta bezpieczeństwa lokalnego.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty problemowe nt. „Wybranych problemów zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych na szczeblu samorządu terytorialnego – zderzenie teorii z praktyką”. Program konferencji (strona 4)

Prowadzącymi te warsztaty byli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Obrony Narodowej: dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, mgr Zenon Sobejko, płk dr Jerzy Grzyb i ppłk dr Jacek Stępień.

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Rozmowy o współpracy na rzecz obronności – MON 2 grudnia 2014 r.

W dniu 2 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyły się rozmowy o współpracy na rzecz obronności. W spotkaniu pełnomocnika szefa MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych, gen. rez. Bogusława Packa wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. organizacji strzeleckich, Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej – ObronaNarodowa.PL, Stowarzyszeń „Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią” i „Gwardia Narodowa” oraz „Legii Akademickiej KUL”, a także przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON – dr hab. Tomasz Kośmider oraz dr Krzysztof Gąsiorek i dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

W trakcie spotkania gen. rez. B. Pacek zaprezentował zarówno warunki współpracy MON ze stowarzyszeniami i organizacjami proobronnymi, jak i możliwości takiej współpracy w okresie pokoju, kryzysu oraz wojny. Zaproponował, by w czasie pokoju współpraca polegała m.in. na przygotowywaniu młodzieży do służby wojskowej i utrzymywaniu zdolności rezerwistów (np. przez propagowanie sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, szkolenia z ratownictwa itp.). Mowa była także o wsparciu organizacji paramilitarnych dla społecznej akceptacji potrzeb obronnych, szczególnie gdy kolidują one z interesami innych podmiotów, promocji postaw proobronnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowaniu postaw obywatelskich, popularyzacji dziejów i tradycji oręża, upowszechnianiu pamięci o miejscach walk.

Przedstawiono i przekazano uczestnikom spotkania do zaopiniowania pakiet propozycji MON dotyczący szkolenia wojskowego (proobronnego) członków stowarzyszeń, przy wsparciu resortu w udostępnieniu infrastruktury wojskowej. Ustalono, że po analizie przedstawionych propozycji, w MON zostaną wypracowane „systemowe rozwiązanie regulujące zadania i wykorzystanie organizacji o charakterze promilitarnym na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”. Szkolenie wojskowe członków organizacji proobronnych przy wsparciu infrastruktury sił zbrojnych będzie pierwszym etapem współpracy MON ze stowarzyszeniami paramilitarnymi.

Na zakończenie spotkania gen B. Pacek zapowiedział, że w pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest zwołanie kongresu organizacji proobronnych, na którym zostanie zatwierdzony pakiet wspólnych działań MON i stowarzyszeń zainteresowanych tematyką obronną.

opr. dr hab. inż. M Kuliczkowski

Kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw
- 8 - 12 grudnia 2014 r.

W dniu 12 grudnia 2014 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników realizujących zadania obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie tych przygotowań.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

W trakcie szkolenia wszyscy jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz w przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. M Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski

Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców - 17 października 2014r.

W dniu 17 października 2014 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników realizujących zadania obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

W trakcie szkolenia wszyscy jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych prowadzonych na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz w przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Opr. dr hab. inż. M Kuliczkowski

Fot. K Kowalski

Szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Państwowej Agencji Atomistyki - 9-10 października 2014r.

W dniu 10 października br. zakończyło się dwudniowe szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Państwowej Agencji Atomistyki. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa AON, który reprezentował dr hab. inż. Marian Kuliczkowski. Program szkolenia obejmował wybrane problemy bezpieczeństwa państwa, w kontekście ustaleń Białej księgi bezpieczeństwa narodowego RP oraz zagadnienia dotyczące ochrony informacji niejawnych.

Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program szkolenia, wskazując jednocześnie możliwości i korzyści wynikające ze wspomagania pracy urzędnika nowoczesnymi technologiami komputerowymi.

Na zakończenie szkolenia Prezes PAA Pan Janusz Włodarski dokonał podsumowania szkolenia oraz przekazał wytyczne dotyczące realizacji zadań obronnych przez Państwową Agencję Atomistyki w roku 2015.

Przeprowadzone szkolenie obronne wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, obejmującą kształcenie obronne osób w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników.

Zakres programowy kursów obronnych oraz zasady i tryb kwalifikowania znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Opr. dr hab. inż. M Kuliczkowski

Fot. K Kowalski

Uroczyste wyróżnienie Pierścieniem Pamiątkowym AON podczas Święta Akademii Obrony Narodowej – 1 października 2014r.

To już 24 lata, kiedy na bazie Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powstała Akademia Obrony Narodowej – powiedział rektor-komendant AON płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI podczas uroczystości święta uczelni. Obchody tradycyjnie rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odsłuchanie hymnu państwowego. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjęła podsekretarz stanu w MON Beata OCZKOWICZ.

Następnie głos zabrał rektor-komendant. Przypomniał on historię i tradycje AON: – Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować dzieło Adama Kazimierza Czartoryskiego i Mikołaja Chopina, gen. Tadeusza Kutrzeby i prof. Edwarda Lipińskiego, gen. Józefa Kuropieski i prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Potrafili oni, w czasach Szkoły Rycerskiej, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego, doskonale kształcić i wychowywać studentów, którzy jak gen. Tadeusz Kościuszko, dając świadectwo najwyższego profesjonalizmu i patriotyzmu budowali autorytet Wojska Polskiego – zaznaczył rektor.

Z kolei ostatnie dokonania uczelni były tematem wystąpienia minister Oczkowicz. – Wasza Uczelnia weszła w XXI wiek i może konkurować z najlepszymi – powiedziała podsekretarz stanu. Jednocześnie pani minister zaznaczyła, że punkt, w którym dziś jest Akademia Obrony Narodowej to efekt pracy wielu osób. To dzięki nim uczelnia jest dziś rozpoznawalna na świecie – dodała minister. Szczególne wyrazy podziękowania padły z jej ust za stworzenie z AON miejsca publicznej debaty na tematy bezpieczeństwa i obronności.

Po wystąpieniach przyszła pora na wyróżnienia. Odczytano postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń państwowych – Wojskowych Krzyży Zasługi, Krzyży Zasługi i medali Za Długoletnią Służbę; oraz decyzji ministra obrony narodowej o nadaniu odznaczeń resortowych – medali Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Za Zasługi dla Obronności Kraju. Gości uroczystości, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz pracowników AON wyróżniono także medalami rektora-komendanta oraz Pierścieniami Pamiątkowymi AON.

Wśród „szczególnie zasłużonych pracowników oraz innych osób, które przyczyniły się do rozwoju lub przysporzyły Akademii dobrego imienia i chwały”, wyróżnionych Pierścieniem Pamiątkowym AON, znalazł się dr hab. inż. Marian Kuliczkowski - adiunkt Instytutu Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON.

W obchodach święta Akademii Obrony Narodowej obok wspomnianej wiceminister Beaty Oczkowicz udział wzięli m.in. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, dowództwa generalnego RSZ, dowództwa Centrum Operacji Specjalnych i dowódca Garnizonu Warszawa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, szkół wyższych, korpusu dyplomatycznego, Żandarmerii Wojskowej, służb mundurowych podległych MSW, przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrzem Rembertowa Kacprem Pietrusińskim na czele, byli rektorzy AON, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz kadra, pracownicy i studenci Akademii Obrony Narodowej.

Uroczystość w sali widowiskowo-konferencyjnej Klubu AON im. generała Franciszka Gągora zakończył występ artystyczny zespołu Varsovia Brass Quintet.

Galeria zdjęć na Facebooku

Pierścień Pamiątkowy Akademii Obrony Narodowej jest wykonany ze srebra i przedstawia godło Akademii. Na bokach pierścienia umieszczone są stylizowane liście dębowe.

Zakończenie kursu obronnego w AON – 11 czerwca 2014r.

W dniu 11 czerwca 2014 r. zakończył się kurs obronny dla dyrektorów wydziałów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i kierowników służb zespolonych Wojewody. Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów administracji publicznej. Za organizację kursu oraz realizację planu szkolenia odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie przygotowań obronnych oraz zarządzania kryzysowego prowadzonych na szczeblu województwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON oraz pokaz uzbrojenia w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, a także lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego uatrakcyjniły program kursu.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizację części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dziekan WBN AON płk prof. dr hab. Maciej Marszałek, który w towarzystwie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW Pana Krzysztofa Kuriaty wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski

Przygotowania obronne i zarządzanie kryzysowe z pierwszej ręki - 27 maja 2014r.

W ramach zajęć programowych studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON regularnie odwiedzają urzędy administracji publicznej. W dniu 27 maja 2014 r. studenci II roku studiów licencjackich odbyli podróż studyjną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Opiekunem grupy był pracownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WBN dr. inż. Marian Kuliczkowski.

W ramach pobytu w Urzędzie Pan Wojciech Filipecki (specjalista Oddziału Spraw Obronnych WBiZK) omówił strukturę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zakres realizowanych zadań obronnych. Po krótkiej dyskusji studenci zwiedzili Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapoznali się z jego lokalizacją, strukturą oraz bieżącą działalnością.

Po zajęciach w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego studenci uczestniczyli w pokazie mobilnego stanowiska dowodzenia Wojewody, które znajduje się na wyposażeniu Urzędu. Zaprezentowane zostały możliwości jego użycia w sytuacjach kryzysowych.

Wizyta studentów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim możliwa była dzięki wieloletniej współpracy dziekana WBN AON z wojewodą mazowieckim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w Akademii.

Przygotowania obronne w praktyce – podróż studyjna do Pułtuska - 20 maja 2014r.

W dniu 20 maja 2014 r. studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w ramach programowych zajęć odbyli podróż studyjną do Pułtuska. Opiekunem grupy był pracownik naukowy WBN dr. inż. Marian Kuliczkowski.

Zorganizowane i przeprowadzone przez Pana dr. Roberta Dynaka (Dyrektor WZK Starostwa Powiatowego) zajęcia dotyczyły problematyki planowania i realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym. Forma przekazu oraz merytoryczna wiedza dr. Pana Roberta Dynaka zostały wysoko ocenione przez studentów.

Następnie studenci zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych. Mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie.

Po zajęciach w Wydziale Zarządzania Kryzysowego studenci uczestniczyli w pokazie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zaprezentowany został sprzęt oraz przekazane informacje dotyczące możliwości jego użycia w różnych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Muzeum Regionalnym, które znajduje się w gotycko-renesansowej wieży dawnego ratusza. Studenci zwiedzili wystawę "Ikonografia Pułtuska XVII-XX w.", "Meteoryt Pułtuski" oraz "Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych".

Wizyta studentów w Pułtusku została zrealizowana w ramach wieloletniej współpracy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w Wydziale.

opr. Łukasz KOZŁOWSKI, dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z rektorem – 29 kwietnia 2014r.

29 kwietnia w Akademii Obrony Narodowej odbyło się spotkanie rektora – komendanta gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa z przedstawicielami Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutów: Kościuszki i Mikromakro. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy WBN AON dr Krzysztof Gąsiorek oraz dr hab. inż. Marian Kuliczkowski - członkowie zespołu autorskiego do opracowania koncepcji funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy w/w. organizacjami pozarządowymi a AON. Przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszeń w obecności rektora – komendanta zawarli porozumienie na mocy którego zamierzają wspólnie podjąć działania do zbudowania podstaw do stworzenia zespołu reagowania w cyberprzestrzeni w sytuacjach kryzysowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Zespół ten będzie na stałe współpracował z AON.

Podczas spotkania omawiano możliwości działania i przewidywane zadania dla NSR-owskiego Zespołu do reagowania w cyberprzestrzeni. Strategicznym partnerem Zespołu będzie Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa AON.

Porozumienie podpisali: prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Mirosław Maj, prezes zarządu Instytutu Mikromakro Sławomir Kosieliński oraz przedstawiciel prezes Zarządu Instytutu Kościuszki Andrzej Kozłowski.

Udział przedstawiciela AON w szkoleniu obronnym kierowniczej kadry województwa opolskiego - 24-25 kwietnia 2014r.

W dniach 24-25 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowym w Pokrzywnej odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego. Szkoleniem objęto kierowniczą kadrę jednostek samorządu terytorialnego; kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kadrę kierowniczą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. Wykłady poprowadzili znani i cenieni teoretycy i praktycy zajmujący się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym. Akademię Obrony Narodowej reprezentował dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI – adiunkt WBN, który w dniu 25 bm. przeprowadził wykład na temat: „ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA - wybrane problemy planowania i realizacji zadań obronnych, przez administrację publiczną w województwie (powiecie i gminie)”. Udział przedstawiciela AON w przedmiotowym przedsięwzięciu został zrealizowany w ramach współpracy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON z Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

Podziękowania dla dr. inż. Mariana Kuliczkowskiego

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan mgr inż. Henryk Śleziak na ręce Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON Pana płk. prof. dr. hab. inż. Macieja Marszałka złożył serdeczne podziękowania dla Pana dr. inż. Mariana Kuliczkowskiego za duże osobiste zaangażowanie oraz udział w szkoleniu zorganizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki w dniach 24-25 kwietnia br. dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego, kierowników zespolonych służb inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektorów wydziałów i biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakończenie kolejnego kursu obronnego - AON 7 czerwca 2013 r.

W dniu 7 czerwca 2013 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 15 pracowników realizujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej oraz przedsiębiorców.

Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane zagadnienia przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie tych przygotowań.

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz zaproszonych ekspertów administracji publicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN (dr hab. inż. Marian Kuliczkowski). W trakcie realizacji programu kursu jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu, wskazując korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Na zakończenie kursu Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk. dr hab. inż. Maciej Marszałek wręczył wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu oraz pamiątkowe odznaki AON.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej AON oraz WBN.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski


Udział przedstawiciela AON w kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckim - 7-11 października 2013r.

W dniach 7 - 11 października br. została przeprowadzona kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w Województwie Mazowieckim. W pracach zespołu kontrolnego, działającego na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów Planu kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2013 rok, uczestniczył Pan dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON.

Obecność w ww. przedsięwzięciu eksperta rembertowskiej Alma Mater przyczyniła się do jakości i skuteczności przeprowadzonej kontroli, gwarantującej dostarczenie wiarygodnych ocen badanych obszarów i jednostek.

Przebieg kontroli pozwala stwierdzić, że jej zasadnicze cele zostały osiągnięte. Zebrany materiał umożliwił na dokonanie oceny stanu realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckim oraz wskazał kierunki działań służących doskonaleniu przygotowań obronnych w kontrolowanych obszarach.

Przgotowania do militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów - Seminarium naukowe AON - 5 czerwca 2013 r.

W dniu 5 czerwca 2013 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON odbyło się seminarium naukowe "Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów – teoria i praktyka". Celem seminarium, którą otworzył dziekan Wydziału płk dr hab. Maciej Marszałek, była próba usystematyzowania i uporządkowanie wiedzy z zakresu przygotowań do militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów, w kontekście określenia i zabezpieczenia potrzeb z tym związanych.

Cel praktyczny przedsięwzięcia to zespolenie wysiłku specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami wymienionych przygotowań oraz określenie kierunków transformacji tych przygotowań wobec nowych wyzwań i zagrożeń.

Podstawowym aspektem wygłoszonych referatów głównych, moderowanych przez prof. dr. hab. Jana Wojnarowskiego, była problematyka przygotowań obronnych państwa, będących determinantem bezpieczeństwa narodowego, w aspekcie realizacji zadań związanych z militaryzacją oraz szczególną ochroną obiektów przez administrację publiczną i przedsiębiorców.

Treść merytoryczna referatów wpisała się w główny problem badawczy seminarium ujęty w formie pytania: Jaki jest dotychczasowy stan wiedzy i doświadczeń praktycznych przygotowań do militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów, w kontekście określenia i zabezpieczenia potrzeb z tym związanych oraz w jakim kierunku należy doskonalić proces tych przygotowań?

W dyskusji merytorycznej, moderowanej przez dr. inż. Mariana Kuliczkowskiego zostały przedstawione uwarunkowania formalno-prawne oraz doświadczenia praktyczne w przedmiotowym zakresie. Dotyczyły one całego spektrum zadań realizowanych przez administrację publiczną i przedsiębiorców, związanych z określeniem potrzeb osobowo-rzeczowo-finansowych oraz ich zabezpieczeniem w procesie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Ważnym elementem dyskusji było wskazanie kierunków dalszego rozwoju teorii i praktyki w tym zakresie.

Na zakończenie seminarium Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider dokonał krótkiego podsumowania, zwracając uwagę na olbrzymi zakres węzłowych problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty odpowiadające za realizację zadań w procesie przygotowań militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Dziękując wszystkim uczestnikom za aktywny udział w seminarium wyraził nadzieję, że wypracowane podczas dyskusji wnioski zostaną dobrze spożytkowane.

Przedsięwzięcie zorganizował Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w ramach wymiany doświadczeń profesjonalistów teorii i praktyki w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
fot. Krzysztof Kowalski


KONFERENCJA NAUKOWA – PWSZ w Nysie - 8 maja 2013r.

8 maja 2013 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbyła się zorganizowana pod patronatem wojewody opolskiego konferencja naukowa na temat "Funkcjonowanie systemu obronnego państwa w województwie opolskim".

Konferencja była kolejną z cyklu konferencji, organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i poruszających problematykę funkcjonowania podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego. Tym razem celem konferencji była analiza funkcjonowania systemu obronnego oraz przygotowań obronnych państwa.

Funkcjonowanie systemu obronnego państwa na terenie województwa opolskiego w imieniu wojewody przestawił Pan Radosław Świdziński. Jako przykład funkcjonowania systemu obronnego na terenie powiatu, Pani Henryka Wołochacz, zaprezentowała rozwiązania funkcjonujące w powiecie nyskim. W konferencji wzięli również udział prelegenci z Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk dr Mariusz Wojciszko, ppłk dr Cezary Sochala. Przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej w Warszawie dr hab. inż. Marian Kuliczkowski zaprezentował problematykę nt. „Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP”. Goście z Warszawy przedstawili swoje doświadczenia w funkcjonowaniu systemu obronnego w innych województwach oraz pewne propozycje zmian w funkcjonowaniu systemu na terenie województwa opolskiego. W konferencji, oprócz studentów, wzięło również udział liczne grono zaproszonych gości: starostów, burmistrzów i wójtów z wielu powiatów i gmin naszego województwa.

Ostatnim przedsięwzięciem był praktyczny pokaz funkcjonowania jednego z elementów przygotowań obronnych państwa tzw. szczególnej ochrony obiektów, na przykładzie zapory na zbiorniku retencyjnym w Otmuchowie. Przedstawiciel Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pani Bożena Stombor przedstawiła uczestnikom konferencji praktyczne rozwiązania w zakresie szczególnej ochrony obiektów funkcjonujące na zaporze w Otmuchowie.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów wojewódzkich oraz powiatowych. Informacje i sprawozdania z przebiegu konferencji ukazały się min. w Radiu Opole oraz Nowinach Nyskich.

dr Grzegorz Kwaśniak
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ

Przygotowania obronne w praktyce - podróż studyjna do Mazowieckiego UW - 18 stycznia 2013 r.

W dniu 18 stycznia br. studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej (WBN AON) w ramach realizacji zajęć programowych odbyli podróż studyjną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Opiekunami grup byli pracownicy naukowi WBN AON dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz ppłk dr Jarosław Walczak.

Wizyta studentów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim możliwa była dzięki wieloletniej współpracy Dziekana WBN AON z Wojewodą Mazowieckim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN AON.

W ramach pobytu w Urzędzie Pan Marek Tymiński (kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK) przedstawił zakres zadań, z obszaru obrony narodowej, realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Problematykę planowania obronnego oraz system akcji kurierskiej na szczeblu województwa omówili specjaliści Oddziału Spraw Obronnych Pan Wiesław Poławski oraz Pan Wojciech Filipecki. Kolejna część programu szkolenia studentów dotyczyła systemu zarządzania kryzysowego na terenie województwa. Rolę i zadania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił jego kierownik Pan Piotr Najda. Po krótkiej dyskusji studenci zwiedzili Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapoznali się z jego lokalizacją, strukturą organizacyjną oraz bieżącą działalnością.

Podczas pobytu w Urzędzie studenci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań obronnych oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie. Należy podkreślić, że merytoryczna wiedza oraz forma jej przekazu przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego UW zostały wysoko ocenione przez studentów.

Opracowanie: Karolina KOZIEL, dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

Przygotowania obronne w praktyce - podróż studyjna do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - 11 stycznia 2013r.

W dniu 11 stycznia br. studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON (WBN AON) w ramach programowych zajęć odbyli podróż studyjną do Pułtuska. Opiekunami grup byli pracownicy naukowi WBN AON dr hab. inż. Marian Kuliczkowski oraz ppłk dr Jarosław Walczak.

Uroczystego otwarcia zajęć dokonał Pan Marek Wroniewski - Starosta Pułtuski, który zapoznał studentów z historią i dniem dzisiejszym Pułtuska. Przeprowadzone przez Pana Roberta Dynaka (Dyrektor WZK SP w Pułtusku) zajęcia dotyczyły problematyki przygotowań obronnych realizowanych w starostwie powiatowym, w tym zasad i trybu planowania obronnego. Po części teoretycznej studentom zostały przedstawione wybrane dokumenty planistyczne. Następnie studenci zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych. Mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie. Należy podkreślić, że merytoryczna wiedza oraz forma jej przekazu przez pracowników WZK SP w Pułtusku zostały wysoko ocenione przez studentów.

Zajęcia programowe uatrakcyjnił pokaz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki wieloletniej współpracy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI i ppłk dr Jarosław Walczak

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej, 14 grudnia 2012 r.

W dniu 14 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 20 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z WBN oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych AON zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Na zakończenie kursu Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN dr hab. Tomasz Kośmider w towarzystwie Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW mjr Romana Kloca wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Za organizację oraz realizację planu kursu odpowiedzialny był kierownik kursu dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON. Zrealizowany, na podstawie umowy zawartej w dniu 29 września br. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, a Rektorem-Komendantem Akademii Obrony Narodowej, Kurs Obronny zakończył przeszkolenie 100 funkcjonariuszy Służby Więziennej (w pięciu turach).

Zakończony w dniu 14 grudnia br. Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

opr. dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

fot. Z. Rutkowski i K. Kowalski

Podróż studyjna do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - 5 grudnia 2012r.

W dniu 5 grudnia br. studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w ramach programowych zajęć odbyli podróż studyjną do Pułtuska. Opiekunem grupy był pracownik naukowy WBN dr. inż. Marian Kuliczkowski.

Zorganizowane i przeprowadzone przez Pana Roberta Dynaka (Dyrektor WZK Starostwa Powiatowego) zajęcia dotyczyły problematyki realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym, w tym zasad i trybu planowania operacyjnego.

Po części teoretycznej studentom zostały przedstawione wybrane dokumenty planistyczne. Następnie studenci zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych. Mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy osób zajmujących się realizacją zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz zadawania pytań w przedmiotowym zakresie.

Po zajęciach w Wydziale Zarządzania Kryzysowego studenci uczestniczyli w pokazie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Zaprezentowany został sprzęt oraz przekazane informacje dotyczące możliwości jego użycia w różnych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Muzeum Regionalnym. W czasie oprowadzania po pomieszczeniach muzeum, studenci zostali zapoznani z historią i teraźniejszością Pułtuska. Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziły trzy wystawy: "Ikonografia Pułtuska XVII-XX w.", "Meteoryt Pułtuski" oraz "Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych".

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki wieloletniej współpracy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN AON. Należy podkreślić, że merytoryczna wiedza Pana Roberta Dynaka oraz forma jej przekazu zostały wysoko ocenione przez studentów.

opr. Karolina KOZIEL, dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

Zakończenie kursu obronnego - 26 października 2012r.

26 października br. w AON zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 32 pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także przedsiębiorstwach. W kursie uczestniczył również przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN (dr hab. inż. Marian Kuliczkowski) we współpracy z Biurem Ochrony i Spraw Obronnych SW (por. Mariusz Błędowski). W trakcie realizacji planu szkolenia, uczestnicy uzupełniali i poszerzali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zadań obronnych na zajmowanych stanowiskach.

Program został wzbogacony o warsztaty problemowe oraz zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej na poziomie województwa, powiatu i gminy. Program kursu uatrakcyjnił pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON. Wskazał on możliwości wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uroczystego zakończenia kursu dokonał Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider, który wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia.

Wydarzenie wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy oraz zasady i tryb kwalifikowania znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Zakończenie kursu obronnego - 2 grudnia 2011r.

W dniu 2 grudnia 2011 roku zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 25 pracowników komórek obronnych w urzędzie wojewódzkim oraz starostwach powiatowych i urzędach miejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W kursie uczestniczył również przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W trakcie realizacji programu kursu jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Program kursu został wzbogacony o zajęcia związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe przez organy administracji publicznej na poziomie województwa, powiatu i gminy. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnił program kursu oraz wskazał na korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich oraz starostwach powiatowych i urzędach gminnych w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

SZKOLENIE OBRONNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE MILITARYZACJI - 27 września 2011r.

W dniu 27 września 2011 r. w Centrum Konferencyjnym w Kamieniu Śląskim odbyło się szkolenie obronne przedsiębiorców realizujących zadania w zakresie militaryzacji. Głównym celem szkolenia było omówienie zakresu węzłowych problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

Szkolenie otworzył Kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK OUW - Radosław Świdziński, który zapoznał uczestników szkolenia z jego programem. W swoim wystąpieniu omówił aktualny stan przygotowań specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych z obszaru drogownictwa na terenie województwa opolskiego.

Następnie dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, w swoim wystąpieniu przybliżył zagadnienia wynikające z formalnoprawnych uwarunkowań przygotowań do militaryzacji oraz omówił kierunki projektowanych zmian w przepisach, w kontekście przedsiębiorców realizujących zadania obronne. Zapoznał ponadto uczestników szkolenia z wnioskami wynikającymi z konferencji naukowej nt.: „Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa”.

Podczas tej części spotkania zaproszeni prezesi militaryzowanych przedsiębiorstw przekazali uwagi dotyczące projektu założeń do ustawy o obronności m.in. z zakresu: usystematyzowania, uaktualnienia oraz doprecyzowania przepisów wcześniej rozproszonych w wielu aktach prawnych, których kolejne nowelizacje przyczyniły się do utraty ich czytelności w szybko zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Podkreślono również potrzebę wprowadzenia prawnych instrumentów w postaci preferencji dla przedsiębiorców wykonujących zadania na rzecz obronności państwa.

W dalszej części zajęć omówiono właściwości organów w zakresie przygotowań do militaryzacji oraz zadania kierowników baz formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych.

Za szerokie zainteresowanie i wykazanie dużej aktywności w trakcie szkolenia organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom oraz prelegentowi z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Konferencja Naukowa nt.: „ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRZEDSIĘBIORCY W OBSZARZE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA” -
14 czerwca 2011r.

Konferencję zorganizował Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w ramach wymiany doświadczeń profesjonalistów teorii i praktyki w obszarze szeroko pojętych przygotowań obronnych państwa. Podstawowym aspektem dyskusji merytorycznej była ocena podstaw prawnych funkcjonujących w tym zakresie oraz możliwości realizacji zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.
W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli z: Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz Inspektoratu Uzupełnień Sił Zbrojnych; organów administracji wojskowej (WSzW); cywilnych resortów i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych. W konferencji uczestniczyła także liczna grupa przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w osobach prezesów przedsiębiorstw będących we właściwości Ministra Gospodarki oraz Ministra Obrony Narodowej, a także reprezentanci przedsiębiorców lokalnych. Licznie reprezentowany był organizator konferencji w osobach kierownictwa i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.

Celem konferencji była próba uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w aspekcie realizacji zadań gospodarczo-obronnych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców, a także wskazanie kierunków dalszego rozwoju teorii i praktyki w tym zakresie
Główny problem badawczy Konferencji sprowadził się do próby odpowiedzi na pytanie:
W jakim kierunku należy doskonalić proces pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w tym przygotowania administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych, w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny?
Konferencję otworzyli: Prorektor ds. naukowych AON prof. dr hab. Stanisław ZAJAS oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK. Prowadzącym konferencję (program w załączeniu) oraz moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI.


Załącznik

Podróż studyjna studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON -
31 maja i 14 czerwca 2011r.

Studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w ramach realizacji zajęć programowych odbyli dwuetapową podróż studyjną do Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Opiekunem grupy był pracownik naukowy WBN dr hab. inż. Marian Kuliczkowski.

Pobyt w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – 31 maja br.

Wizyta studentów możliwa była dzięki wieloletniej współpracy Dziekana WBN AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN. Przeprowadzone przez Pana Roberta Dynaka (Dyrektor WZK Starostwa Powiatowego) zajęcia dotyczące planowania i organizacji realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym poszerzyły wiedzę studentów o praktyczny aspekt realizowanych zadań. W ramach pobytu studenci zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą częścią wyjazdu do Pułtuska była wizyta w Muzeum Regionalnym. Studenci zwiedzili wystawę "Ikonografia Pułtuska XVII-XX w.", "Meteoryt Pułtuski" oraz "Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych".

Pobyt w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – 14 czerwca br.

W ramach pobytu w Urzędzie Pan Marek Tymiński (kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK) omówił zakres realizowanych zadań obronnych oraz przedstawił dokumenty planowania obronnego wykonywane w urzędzie wojewódzkim. Po krótkiej dyskusji studenci zwiedzili Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapoznali się z jego strukturą organizacyjną oraz zadaniami związanymi z zabezpieczeniem EURO-2012. Należy podkreślić, że pobyt studentów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkiego odbył się za wiedzą i zgodą Pana Wojewody Mazowieckiego.

Podróż studyjna do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - 11 maja 2011r.

W dniu 16 maja br. studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON odbyli podróż studyjną do Pułtuska. Opiekunami grupy byli pracownicy WBN dr. inż. Marian Kuliczkowski i płk dr. Mariusz Olszewski.

Wizyta studentów w Pułtusku możliwa była dzięki współpracy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN.

Prowadzone przez Pana Roberta Dynaka (Dyrektor WZK Starostwa Powiatowego) zajęcia dotyczyły problematyki organizacji realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym, w tym zasad i trybu opracowania wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Ponadto przedstawiciele Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej zapoznali studentów z zadaniami obronnymi realizowanymi przez te służby na szczeblu powiatu.

Studenci zwiedzili również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Zamku Pułtuskim, miejscu wielu wydarzeń historycznych, gdzie przebywał między innymi Napoleon Bonaparte. Z punktu widokowego na zamkowej wieży studenci mogli podziwiać najdłuższy w Europie rynek miasta.

Zakończenie kursu obronnego - 18 marca 2011r.

W dniu 18 marca 2011 roku zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla pracowników komórek obronnych z urzędu wojewódzkiego, starostw powiatowych i urzędów gmin oraz przedsiębiorstw. Za organizację oraz realizację planu kursu odpowiedzialny był dr hab. inż. Marian Kuliczkowski (kierownik kursu) z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN). Kurs prowadzony był przez doświadczonych nauczycieli akademickich z WBN oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku. W trakcie realizacji programu kursu jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych uatrakcyjnił program kursu wskazując jednocześnie ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, starostwach powiatowych i urzędach gminnych w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej WBN AON.

Seminarium naukowe nt. „PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA W SYSTEMIE OBRONNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – TEORIA i PRAKTYKA” - 8 czerwca 2010r.

W dniu 8 czerwca 2010 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON odbyło się seminarium nt. „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym RP – teoria i praktyka”. Udział w spotkaniu wzięli eksperci z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Zdrowia, Zarządu Planowania Logistyki SG WP oraz Starostwa Pułtuskiego.

Celem seminarium było konfrontacja teoretycznych założeń z praktycznymi aspektami przygotowań obronnych państwa, w kontekście usystematyzowania i uporządkowania wiedzy w przedmiotowym zakresie, a także określenie wizji tych przygotowań wobec wyzwań XXI wieku.

Dorobkiem seminarium jest monografia „Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka”, Redakcja nauk. M. Kuliczkowski, Zeszyt Problemowy TWO nr 1 (65) 2011, ISSN 0209-0031, Warszawa 2011. Opracowanie systematyzuje problematykę przygotowań obronnych państwa realizowanych w systemie obronnym RP, przedstawia definicję przygotowań obronnych państwa, określa dziedziny i zakres oraz zasady tych przygotowań. Wskazuje ponadto kierunki doskonalenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych w przedmiotowym zakresie.

POBIERZ PROGRAM

Podróż studyjna do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - 7 maja 2010r.

W dniu 7 maja 2010 roku na zaproszenie Starosty Pułtuskiego Pana Andrzeja Doleckiego studenci II roku studiów licencjackich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON odbyli podróż studyjną do Pułtuska. Opiekunami grupy byli pracownicy WBN dr Marian Kuliczkowski i dr hab. Waldemar Kitler.

Wizyta studentów możliwa była dzięki współpracy Dziekana WBN AON ze Starostą Pułtuskim w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego realizowanego w WBN. Prowadzone przez Pana Roberta Dynaka (Dyrektor WZK Starostwa Powiatowego) zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną i dotyczyły organizacji realizacji zadań obronnych w starostwie powiatowym oraz opracowania wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Studenci zwiedzili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i poznali procedury działania jego elementów w wybranych sytuacjach kryzysowych.

Bardzo ciekawą część wyjazdu do Pułtuska stanowiła wizyta w Muzeum Regionalnym. Studenci zwiedzili trzy wystawy: "Ikonografia Pułtuska XVII-XX w.", "Meteoryt Pułtuski", "Pułtusk w świetle odkryć archeologicznych".

Opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Szkolenie obronne GOŁUCHÓW - 22-23 kwietnia 2010r.

W dniach 22 – 23 kwietnia 2010 roku w Domu Pracy Twórczej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego zorganizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, które otworzyła Pani Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska. Szkolenie skierowane było do pracowników do spraw obronnych starostw powiatowych, urzędów miast i gmin oraz gmin z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Do udziału w szkoleniu zaproszono również pracowników realizujących zadania obronne w KP PSP, KPP, SPZOZ oraz naczelników / kierowników wydziałów zajmujących się sprawami obronnymi z powiatów kaliskiego, pleszewskiego oraz miasta Kalisza. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności pracowników ds. obronnych w zakresie realizacji spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Wykłady poprowadzili znani i cenieni teoretycy i praktycy zajmujący się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym.

Tematyka szkolenia obejmowała omówienie:

 • Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, miasta i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny (p. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – Adiunkt Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, Kierownik Kursów Obronnych organizowanych przez WBN AON dla pracowników ds. obronnych urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych i gmin);
 • Zasady planowania i realizowania zadań z zakresu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa (p. płk rez. mgr inż. Andrzej Dybowski – obecnie samorządowiec i wykładowca w AON, były kierownik Oddziału Spraw Obronnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Siedlcach; Za całokształt działalności został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi);
 • Organizacja Akcji Kurierskiej w ramach współpracy cywilno – wojskowej w świetle aktualnych przepisów prawnych (p. mjr inż. Paweł Radzicki – Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami – Zastępca Komendanta WKU w Ostrowie Wielkopolskim);
 • Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (p. płk rez. mgr Zenon Sobejko – Radca Wojewody Mazowieckiego ds., bezpieczeństwa imprez masowych; były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW oraz Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA; współtwórca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa a po jego uruchomieniu, szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB a następnie szef Samodzielnego Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń; jest autorem wielu skryptów, ćwiczeń i opracowań dla potrzeb realizacji procesu dydaktycznego w COSKOC oraz współautorem podręcznika "Zarządzanie kryzysowe" i poradnika "Jak postępować w sytuacjach zagrożeń"; za całokształt działalności został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi);
 • Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony, w tym planowanie, nakładanie i realizacja świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych, prawidłowość wnioskowania o ich nałożenie oraz sposób wykorzystania (p. Janusz Wawryk – Inspektor wojewódzki ds. akcji kurierskiej, świadczeń i reklamowania WBiZK WUW w Poznaniu).

Ponadto w ramach realizacji tematyki dotyczącej ochrony dóbr kultury, uczestnicy szkolenia zwiedzili Zamek w Gołuchowie – jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce, niemal podręcznikowy przykład francuskiego renesansu, wzniesiony ok. 1560 r. na polecenie ówczesnego właściciela Gołuchowa, Rafała Leszczyńskiego, dworzanina króla Zygmunta Starego, znacznie przebudowany w XIX w. z inicjatywy Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej - zapoznając się jednocześnie z planem ewakuacji dóbr zgromadzonych w zamku. Jako ciekawostkę należy dodać, że Gołuchowska twierdza prezentuje się niezwykle malowniczo: najeżona basztami, ozdobiona rzeźbami i portalami, a nocą iluminowana. Lubią ją też filmowcy; służyła jako plener dla wielu obrazów: kręcono tu m.in. „Królową Bonę” oraz „Hrabinę Cosel”.

Opracowanie: Monika Sznayder
WSOOiZ Starostwo Powiatowego w Ostrzeszowie

Szkolenie obronne dla kadry WUG - 9 kwietnia 2010r.

9 kwietnia 2010 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie obronne dla kierowniczej kadry Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorów podległych urzędów górniczych. W szkoleniu udział wzięło 23 urzędników.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował Instytut Bezpieczeństwa Państwa AON (dr hab. inż. Marian Kuliczkowski) we współpracy z Biurem Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych WUG (inż. Wojciech Metlerski) oraz Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska (płk Krzysztof Szyderski).

Program szkolenia objął zajęcia teoretyczne z obszaru przygotowań obronnych państwa, w tym planowania obronnego ze szczególnym podkreśleniem praktycznych aspektów planowania operacyjnego w dziale administracji rządowej.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy uzupełniali wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego RP, w tym planowania obronnego, w kontekście realizacji zadań operacyjnych wynikających ze zmian w planowaniu operacyjnym. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych uatrakcyjnił program szkolenia, wskazując jednocześnie na możliwości i korzyści wynikające ze wspomagania pracy urzędnika nowoczesnymi technologiami komputerowymi. W drugim dniu szkolenia odbyła się narada kadry kierowniczej WUG oraz dyrektorów podległych urzędów górniczych pod kierownictwem Prezesa WUG Pana Piotra Litwy.

Przeprowadzone szkolenie obronne wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, obejmującą kształcenie obronne osób w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2019 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2018 roku zostanie przeprowadzonych 6 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2018 r.:

 1. 12 - 16 marca
 2. 14 - 18 maja
 3. 04 - 08 czerwca – rezerwacja Łódzki UW
 4. 25 - 29 czerwca – rezerwacja Lubelski UW
 5. 22 - 26 października
 6. 19 - 23 listopada

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj, bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284 – od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie - od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASZWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu, w tym „KART UCZESTNICTWA” proszę kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownik kursu tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl.
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
 2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2018 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2019 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2019 r.:

 1. 18 - 22 marca - brak wolnych miejsc
 2. 1 - 5 kwietnia - brak wolnych miejsc
 3. 10 - 14 czerwca – rezerwacja Lubelski UW
 4. 21 - 25 października
 5. 25 - 29 listopada - rezerwacja Śląski UW

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu indywidualnie (jedna osoba w pokojach dwuosobowych) w Hotelu ASZWoj, bl. 55, al. gen. Chruściela 103, tel. 261 813-284 – od godz. 12.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14.00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie - od kolacji (w formie suchego prowiantu, który będzie wydawany uprawnionym osobom w Hotelu ASzWoj w dniu przyjazdu - w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASzWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu, w tym „KART UCZESTNICTWA” proszę kierować do dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO - Kierownik kursu tel.: 261-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@akademia.mil.pl.
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
 2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2017 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, w 2017 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2017 r.:

 1. 20 - 24 marca
 2. 15 - 19 maja
 3. 26 - 30 czerwca
 4. 09 - 13 października
 5. 13 - 17 listopada

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA”, która wraz z niezbędnymi „Informacjami organizacyjnymi” znajduje się na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: 261 813-750, kom.: 506 195 040; e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261 814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Uwaga: Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego, w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW w 2016 ROKU

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH w 2016 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2016 roku zostanie przeprowadzonych 6 kursów obronnych,każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów na 2016 r.:

 1. 29 lutego - 4 marca
 2. 18 - 22 kwietnia - zarezerwowany w całości przez Warmińsko-Mazurski UW
 3. 20 - 24 czerwca - zarezerwowany w całości przez Lubelski UW
 4. 24 - 28 października - brak miejsc
 5. 21 - 25 listopada - brak miejsc
 6. 5 - 9 grudnia - brak miejsc

Całkowita opłata za kurs praz jednego uczestnika wynosi 1900 zł., w tym: dydaktyka - 950 zł oraz logistyka – 950 zł. (zakwaterowanie i wyżywienie)

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA”, która wraz z niezbędnymi „Informacjami organizacyjnymi” znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: (22) 6-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. (22) 6-814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

Uwaga:

 1. Informacja dotycząca „Programu Kursu Obronnego” oraz zasad rekrutacji na kursy w 2016 roku została umieszczona na stronie internetowej AON: w zakładce „Oferta kształcenia” – „Kursy” – „Kursy obronne”.
 2. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘIORCÓW w 2015 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich. Elastyczność programu kursów obronnych umożliwia także przeszkalanie pracowników referatów (biur) zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na szczeblu powiatu i gminy, a także przedsiębiorstw.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2015 roku zostanie przeprowadzonych 6 kursów obronnych,każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów na 2015 r.:

 1. 09 - 13 marca - 12 miejsc zarezerwowanych przez Małopolski UW
 2. 30 marca – 3 kwietnia
 3. 04 - 08 maja - zarezerwowany w całości przez PKP S.A. Centrala
 4. 15 - 19 czerwca - zarezerwowany w całości przez Warmińsko-Mazurski UW
 5. 12 - 16 października - zarezerwowany w całości przez PKP S.A. Centrala
 6. 30 listopada – 4 grudnia

Całkowita opłata za kurs praz jednego uczestnika wynosi 1880 zł., w tym: dydaktyka - 955 zł oraz logistyka – 925 zł. (zakwaterowanie i wyżywienie)

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA”, która wraz z niezbędnymi „Informacjami organizacyjnymi” znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: (22) 6-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. (22) 6-814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

Uwaga:

 1. Informacja dotycząca „Programu Kursu Obronnego” oraz zasad rekrutacji na kursy w 2015 roku została umieszczona na stronie internetowej AON: w zakładce „Oferta kształcenia” – „Kursy” – „Kursy obronne”.
 2. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEDSIĘIORCÓW w 2014 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich. Elastyczność programu kursów obronnych umożliwia także przeszkalanie pracowników referatów (biur) zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na szczeblu powiatu i gminy, a także przedsiębiorstw.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania oraz organizowania i realizacji zadań obronnych. Proces kształcenia na kursie obronnym realizuje głównie Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa oraz Katedry Strategii i Geografii WBN, a także zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia dotyczą: systemu obronnego państwa; planowania obronnego i realizacji zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują "Świadectwo ukończenia kursu".

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2014 roku zostaną przeprowadzone 4 kursy obronne, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów na 2014 r.:

 1. 17 – 21 lutego
 2. 9 – 13 czerwca - zarezerwowany przez Warmińsko - Mazurski UW
 3. 13 – 17 października - brak wolnych miejsc
 4. 8 – 12 grudnia

Całkowita opłata za kurs praz jednego uczestnika wynosi 1880 zł., w tym: dydaktyka - 955 zł oraz logistyka - 925 zł. (zakwaterowanie i wyżywienie)

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej "KARTY UCZESTNICTWA", która wraz z niezbędnymi "Informacjami organizacyjnymi" znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:

 1. organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: (22) 6-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl
 2. spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. (22) 6-814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

Uwaga: Szczegółowa informacja dotycząca „Programu Kursu Obronnego” oraz zasad rekrutacji na kursy w 2014 roku została umieszczona na stronie internetowej AON: w zakładce „Oferta kształcenia” – „Kursy” – „Kursy obronne”.

Proponowany program Kursu Obronnego.

Dzień 1

 1. Zapoznanie z celami, programem i przebiegiem kursu.
 2. Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa.

Dzień 2

 1. Administracja publiczna w systemie obronnym państwa. Zasady funkcjonowania województwa, powiatu i gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. System zarządzania kryzysowego w Polsce – uwarunkowania prawne i jego struktura. Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
 3. Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych.
 4. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – wybrane problemy przygotowań.

Dzień 3

 1. Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego. Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych - pokaz w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON.
 2. Normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym i w czasie wojny.
 3. Szkolenie obronne w województwie, powiecie i gminie – wybrane problemy.
 4. Kontrola realizacji zadań obronnych w województwie, powiecie i gminie – wnioski z przeprowadzonych kontroli kompleksowych.

Dzień 4

 1. Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz obrony.
 2. Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną.
 3. Wybrane zagadnienia planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego na szczeblu województwa, powiatu i gminy - warsztaty.

Dzień 5

 1. Planowanie obronne na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO).
 2. System kierowania bezpieczeństwem państwa – System Stanowisk Kierowania.
 3. Stany gotowości obronnej państwa. System Stałych Dyżurów. Organizacja i dokumentacja Stałego Dyżuru: Wojewody; Starosty; Wójta.
 4. Główne problemy planowania i realizacji zadań obronnych w województwie (powiecie, gminie) – wymiana poglądów i dyskusja.
 5. Podsumowanie i zakończenie kursu.

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w 2013 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich. Elastyczność programu kursów obronnych umożliwia także przeszkalanie pracowników referatów (biur) zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na szczeblu powiatu i gminy, a także przedsiębiorstw.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Proces kształcenia na kursie obronnym realizuje głównie Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa oraz Katedry Strategii i Geografii WBN, a także zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia dotyczą: systemu obronnego państwa; planowania obronnego i realizacji zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują "Świadectwo ukończenia kursu".

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2013 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów na 2013 r.:

 1. 11 - 15 marca
 2. 13 - 17 maja - zarezerwowano 12 osób przez Łódzki UW
 3. 3 - 7 czerwca - zarezerwowany w całości przez Małopolski UW
 4. 25 - 29 listopada
 5. 9 - 13 grudnia

Całkowita opłata za kurs praz jednego uczestnika wynosi 1880 zł., w tym: dydaktyka - 955 zł oraz logistyka - 925 zł. (zakwaterowanie i wyżywienie)

Podstawę zakwalifikowania na kurs stanowi przesłanie wypełnionej "KARTY UCZESTNICTWA", która wraz z niezbędnymi "Informacjami organizacyjnymi" znajduje się na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela: kierownik kursu: dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI tel.: (22) 6-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.

Uwaga: Szczegółowa informacja dotycząca "Programu Kursu Obronnego" oraz zasad rekrutacji na kursy w 2013 roku została umieszczona na stronie internetowej AON: w zakładce "Oferta kształcenia" - "Kursy" - "Kursy obronne".

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w 2012 ROKU

KURSY OBRONNE
ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AON
– kierownik dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI tel.: (22) 6-813-750

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich. Elastyczność programu kursów obronnych umożliwia także przeszkalanie pracowników referatów (biur) zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na szczeblu powiatu i gminy, a także przedsiębiorstw.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Proces kształcenia na kursie obronnym realizuje głównie Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa oraz Katedry Strategii i Geografii WBN, a także zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia dotyczą: systemu obronnego państwa; planowania obronnego i realizacji zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymają zaświadczenia.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2012 roku zostanie przeprowadzonych 5 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników. Proponowane terminy kursów:

 1. 27 lutego – 2 marca
 2. 16 – 20 kwietnia
 3. 25 – 29 czerwca
 4. 22 - 26 października
 5. 26 – 30 listopada

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach - informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu:
dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI tel.: (22) 6-813-750, e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl

Uwaga:
Szczegółowa informacja dotycząca zasad rekrutacji na Kursy Obronne w 2012 roku została umieszczona na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.