WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

Podręcznik akademicki: M. Kuliczkowski, L. Sawicki, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Podręcznik, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojskowej, ISBN 978-83-7523-749-8, Warszawa 2020

Prognoza stanu zasobów rezerw osobowych oraz środków transportowych (maszyn) w latach 1995 – 2020 - „PROGNOZA 2000”, opracowanie kompleksowe - zgodnie z planem prac badawczych Sztabu Generalnego WP na lata dziewięćdziesiąte – poz. 2.12, pod red. naukową J. Leszczyńskiego, Warszawa 1996.

Transport samochodowy w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska – Wydział Strategiczno – Obronny, AON 1999

Prawne aspekty, istota, organizacja i zadania oraz kierunki rozwoju systemu mobilizacyjno-uzupełnieniowego do 2006 roku, Biuletyn Informacyjny Sztabu Generalnego WP Nr 1 (171) – Warszawa 2002 r., współautor

Kilkanaście artykułów – Myśl Wojskowa (Nr 6/1996, 2 i 5/1998, 1/1999) , Myśl Wojskowa – TAJNA (Nr 1/1997, 1/1998, 2 i 4/2002) oraz Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej (Nr 1/184 z 1998 r. i 3/186 z 1998 r.) – dotyczących problematyki zabezpieczenia mobilizacyjnych potrzeb sił zbrojnych oraz świadczeń gospodarki narodowej na rzecz obrony, a także współpracy terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w przedmiotowym zakresie.

Zabezpieczenie Sił Zbrojnych RP środkami transportowymi z gospodarki narodowej wobec wyzwań XXI wieku, Zeszyty Naukowe Nr 3(52), AON 2003.

Wybrane problemy działalności mobilizacyjnej Sił Zbrojnych RP, Opracowanie AON 5606/04, Zarządzanie systemem mobilizacyjnym Sił Zbrojnych RP, red. naukowa J. Wojnarowski, Warszawa 2004 r.

Współautor dwóch norm obronnych: „NO-02-A077 - Militaryzacja. Numery identyfikacyjne jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji” oraz „NO-02-A078 - Szczególna ochrona obiektów. Oznaczanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa” - 2008r.

Programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce wobec wyzwań XXI wieku, „Zeszyty Naukowe AON” nr 2(79), ISSN 0867-2245, Warszawa 2010, s. 34–59 (26 stron).

Przygotowania obronne państwa – dziedziny i zakres przygotowań, Kwartalnik TWO nr 3 (234), Warszawa 2010.

Przygotowania obronne państwa w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Redakcja Nauk. M. Kuliczkowski, Wydawca Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy nr 1 (65) 2011, Warszawa 2011. (okładka, opis i spis treści)

Istota i cel Narodowych Sił Rezerwowych, Zespół autorski: M. Kuliczkowski, G. Lewandowski, R. Szynowski, Kwartalnik TWO nr 1 (236), Warszawa 2011.

Militaryzacja szczególną formą realizacji zadań obronnych – wybrane problemy przygotowań do militaryzacji, Kwartalnik TWO nr 2 (237), Warszawa 2011.

Narodowe Siły Rezerwowe – wybrane problemy tworzenia, Zespół autorski: M. Kuliczkowski, G. Lewandowski, R. Szynowski, Zeszyt Problemowy TWO nr 2 (66) 2011, Warszawa 2011.

Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze przygotowa obronnych państwa. Teoria i praktyka – wybrane problemy (materiały konferencyjne), Redakcja Nauk. M. Kuliczkowski, Wydawca Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011. (okładka, opis i spis treści)

Praca naukowo-badawcza, Przygotowania obronno-ochronne Rzeczypospolitej Polskiej. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych na przygotowania ochronno-obronne Rzeczypospolitej Polskiej (II.1.6.1.0), Zespół autorski: J. Wojnarowski, T. Kubaczyk, M. Kuliczkowski, T. Nalepa, AON 2011.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa wobec wyzwań XXI wieku, Zeszyty Naukowe Nr 2(83), AON 2011.

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [w] Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Redakcja naukowa: M. Kuliczkowski, M. Olszewski, S. Olearczyk, Wydawnictwo AON – Sygn. AON 6036/11, Warszawa 2011. (okładka, opis i spis treści)

Praca naukowo-badawcza nt. Przygotowania obronno-ochronne Rzeczypospolitej Polskiej. Udział organów administracji publicznej i sektora gospodarczego w przygotowaniach ochronno-obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zespół autorski: Jan Wojnarowski, Marian Kuliczkowski, Mariusz Olszewski, Sygn. S/8349 AON 2012.

Skrypt Gra decyzyjna ze słuchaczami kursów specjalistycznych oficerów prowadzonych w AON, Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (Wojskowej Komendy Uzupełnień)), współautor G. Lewandowski, Wyd. AON - Sygn. S/6059/11, Warszawa 2012. Opracowanie własne 22 strony, (całość 40 stron)

Skrypt Gra decyzyjna ze słuchaczami kursów specjalistycznych oficerów prowadzonych w AON, Planowanie i organizacja zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych (Brygady ogólnowojskowej), współautor G. Lewandowski, Wyd. AON - Sygn. S/6046/11, Warszawa 2012. Opracowanie własne 21 stron, (całość 40 stron)

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych - wybrane problemy, Redakcja naukowa: Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko, Wydawnictwo AON - Sygn. AON 6108/12, Warszawa 2012. (okładka [1], okładka [2], opis i spis treści)

Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji., Marian Kuliczkowski, Wydawnictwo AON - Sygn. AON 6181/13, Warszawa 2013. (okładka [1], okładka [2], spis treści i wstęp)

Przygotwania obronne państwa polskiego w kontekście powinności kostytucyjnych oraz zobowiązań sojuszniczych [w] T. Kośmider (red. naukowa). „Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO”, wyd. AON - Sygn. AON 6213/14, Warszawa 2014.

Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego – podział i charakterystyka zadań obronnych, Zeszyty Naukowe Nr 4(93) ISSN 0867-2245, Warszawa 2013, s. 192-210 (19 stron) – artykuł dostępny w wersji angielskiej na str. 211-229.

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji, „Zeszyty Naukowe AON” nr 3(96), ISSN 0867-2245, Warszawa 2014, s. 5–25 (20 stron); artykuł dostępny w języku angielskim na str. 25-44.

Formalnoprawne uwarunkowania przygotowań obronnych w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1(98), ISSN 0867-2245, Warszawa 2015, s. 5–20 (15 stron); artykuł dostępny w języku angielskim na str. 20-35.

Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Teoria i praktyka., Marian Kuliczkowski, Wydawnictwo AON - Sygn. AON 6257/14, Warszawa 2014. (okładka)

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce., Marian Kuliczkowski, Wydawnictwo AON - Sygn. AON 6415/16, Warszawa 2016.
(okładka, spis treści, wstęp oraz 1. rozdział)

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy, Wydanie II, zmienione i uzupełnione; Redakcja naukowa: Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej- Sygn. ASzWoj 6534/18, Warszawa 2018 (okładka, spis treści oraz wstęp)

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce - wybrane problemy; Redakcja naukowa: Marian Kuliczkowski, Wydawnictwo Wiedza Obronne - Kwartalnik TWO Tom 269 Nr 4, Warszawa 2019 (okładka, spis treści oraz wstęp) - link do całej monografii:http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/issue/view/2

Przygotowania obronne w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych. Aspekty prawne, instytucjonalne i instrumentalne, Marian Kuliczkowski, Wydawnictwo: Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Volume 52, Number 4(198), Wrocław, grudzień 2020:
Wersja w j. polskim - link: https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/Przygotowania%20obronne%20w%20Polsce.pdf
Wersja w j. angielskim - link: https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=211122