Dr hab. inż. Marian Kuliczkowski – podpułkownik rezerwy.

Nauczyciel akademicki, od 2 stycznia 2009 roku adiunkt w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) Akademii Obrony Narodowej. Od 1 października 2016 r. kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN Akademii Sztuki Wojennej. Kierownik krótkoterminowych kursów obronnych, organizowanych przez WBN, dla pracowników komórek do spraw obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, w tym przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego. Interesuje się zagadnieniami strategii bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności. Prowadził także wykłady z tej tematyki na kierunku Bezpieczeństwo Państwa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Bezpośrednio po odejściu ze służby w Wojsku Polskim był (w latach 2004 - 2008) był starszym specjalistą w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON.

Urodził się w 1954 roku w Wielkopolsce - m. Wysoka, pow. Piła. Szkołę średnią, Technikum Mechaniczne, ukończył w Pile w 1975 roku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (Warszawa, 1980 r) oraz studiów podyplomowych w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warszawa, 1996 r.). W 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych w Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Od 1980 roku mieszka w Warszawie; obecnie w Rembertowie. Stan cywilny: żona –Anna oraz dwóch dorosłych synów.

Pełnił służbę na stanowiskach technicznych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej. W latach 1980 - 1989 zajmował się problematyką związaną z zarządzaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz jej logistycznym zabezpieczeniem, początkowo jako szef służby samochodowej jednostki wojskowej, a od 1984 r. jako szef zaopatrzenia służby samochodowej Związku Taktycznego.

Od listopada 1989 r. do sierpnia 2003 r. pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w tym ostatnie trzy lata na stanowisku Starszego Specjalisty w Generalnym Zarządzie Zasobów Osobowych – P1. Zajmował się planowaniem i organizacją uzupełnień mobilizacyjnych jednostek organizacyjnych sił zbrojnych w zakresie żołnierzy rezerwy oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości pobieranych z zasobów gospodarki narodowej w formie świadczeń na rzecz obrony. Brał udział w pracach Komisji Programowo – Metodologicznej GUS nadzorującej badanie MON – „PM-1” nt. „Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne”. W ramach realizowanych zadań służbowych poznał zadania i strukturę systemu obronnego państwa, a także procedury postępowania administracyjnego oraz zasady techniki prawodawczej, które były niezbędne podczas przygotowywania i uzgadniania projektów wielu aktów prawnych z zakresu problematyki obronnej.

Od października 2003 r. do lipca 2004 r pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Prowadził wykłady (studia magisterskie zaoczne) na kierunku Bezpieczeństwo Państwa.

Od września 2004 r. do końca 2008 r. pracował w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON na stanowisku starszego specjalisty. Zajmował się problematyką pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, w tym przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia ochrony obiektów uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Uczestniczył w przygotowaniu projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP dotyczących świadczeń na rzecz obrony, militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów.

Współautor dwóch norm obronnych: „NO-02-A077 - Militaryzacja. Numery identyfikacyjne jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji” oraz „NO-02-A078 - Szczególna ochrona obiektów. Oznaczanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa”.

Uczestniczy w składzie Zespołów Kontrolnych, zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów kontrolach kompleksowych wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej oraz województwach.

W ramach współpracy ze środowiskiem cywilnym prowadzi szkolenia obronne (wykłady na zaproszenie) z problematyki przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla kierowniczej kadry oraz pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw. Popularyzuje problematykę bezpieczeństwa narodowego, w tym przygotowań obronnych państwa na stronie internetowej „Wszechnicy Bezpieczeństwa”: www.wszechnica.com.pl

Autor kilkudziesięciu artykułów – na łamach Myśli Wojskowej i Kwartalnika Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Zeszytów Naukowych AON – dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego RP, w tym przygotowań obronnych państwa i mobilizacji.

Współautor opracowania „Aktualny oraz prognozowany na lata 1995 - 2020 stan zasobów rezerw osobowych oraz środków transportowych (maszyn) w zasobach gospodarki narodowej i ich wykorzystanie na mobilizacyjne uzupełnienie Sił Zbrojnych RP”.

Rozprawa doktorska nt. „Transport samochodowy w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej”.

SYLWETKA NAUKOWA

MARIAN KULICZKOWSKI
 1. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  1975 - 1980Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa
  Magister inżynier mechanik

  1984 - 1989Dowództwo Jednostki Wojskowej 3688 - Warszawa
  Szef Zaopatrzenia Służby Samochodowej Dywizji.

  1989 - 2003Sztab Generalny Wojska Polskiego
  Starszy Specjalista w Generalnym Zarządzie Zasobów Osobowych

  2003 - 2004Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
  Wydział Nauk Politycznych

  2004 - 2008Departament Strategii i Planowania Obronnego MON
  Starszy Specjalista w Oddziale Militaryzacji

  2009 - 2016Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  Adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa

  2016Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa

 2. TYTUŁ I STOPNIE NAUKOWE:

  2016uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

  1999uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk wojskowych / Akademia Obrony Narodowej

  1996ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  1992ukończenie Kursu Specjalistycznego Kierowniczej Kadry Organów Mobilizacyjno – Uzupełnieniowych w Centrum Doskonalenia Kadr - Łódź

  1980uzyskanie stopnia naukowego magistra / Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 3. SPECJALNOŚĆ NAUKOWA:

  Mobilizacja Państwa i Sił Zbrojnych

 4. PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ:

  2004wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

  2009adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa, Akademii Obrony Narodowej

  2016kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN Akademii Sztuki Wojennej

 5. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI - w zakładce „publikacje”.

 6. ZAINTERESOWANIA:

  Sport (tenis ziemny, pływanie), motoryzacja, informatyka.

 7. INNE:

  Prawo jazdy kat. A, B, C. Dobra znajomość zasad obsługi programów działających w środowisku Windows – Power Point, edytor Word; arkusz kalkulacyjny Excel.